National Museum in Bangkok - from prehistory to the present day

National Museum in Bangkok - from prehistory to the present day


mb25.jpg

mb24.jpg mb26.jpg

Budda from Wat Phra Si Sanphet Ayutthaya

Budda z Wat Phra Si Sanphet Ayutthaya


mb11.jpg

The National Museum in Bangkok is probably the most important museum in Thailand and one of the largest in Southeast Asia. This museum is an unforgettable journey through the history of Thailand, from prehistoric times to the present day. This place takes us through the world of art and religion through the ages.

Narodowe Muzeum w Bangkoku to chyba najważniejsze muzeum w Tajlandii i jedno z największych w całej Azji Południowo-Wschodniej. To muzeum to niezapomniana podróż przez historię Tajlandii, od czasów prehistorycznych po współczesność. Miejsce to prowadzi nas przez świat sztuki i religii na przestrzeni wieków.

mb02.jpg

mb13.jpg

The beginnings of the National Museum date back to 1874. It was then that King Rama V displayed exhibits from the royal collection in one of the pavilions of the Grand Palace and made it possible for visitors to see them.

Początki Muzeum Narodowego to rok 1874. Wtedy to król Rama V wystawił eksponaty z królewskiej kolekcji w jednym z pawilonów Wielkiego Pałacu i umożliwił ich oglądanie zwiedzającym.

mb09.jpg

mb14.jpg

mb15.jpg

The current location of the museum was given in 1934. There are many exhibits, as well as exhibitions showing the history of the region and the influence of Buddhism on the lives of its inhabitants.

Obecna lokalizację muzeum otrzymało w roku 1934. Znajdziemy w nim wiele eksponatów, a także wystawy pokazujące historię regionu oraz wpływu Buddyzmu na życie jego mieszkańców.

How to get to the Museum

Jak dotrzeć do Muzeum

mb12.jpg

mb04.jpg

You can get to the Museum in a quite interesting way. Right next to the Museum there is a canal on which the so-called water taxis travel. So you can take the Chao Phraya Express boat to the Phra Athit pier, which is already a nice attraction in itself.

Dotrzeć do Muzeum można w dość ciekawy sposób. Zaraz przy Muzeum znajduje się kanał, którym pływają tak zwane wodne taksówki. Można więc dopłynąć łodzią Chao Phraya Express na molo Phra Athit, co samo w sobie już jest fajną atrakcją.

mb000.jpg

What to see in the museum

Co warto zobaczyć w muzeum

As it is in a museum - it is not entertainment for everyone. Some people can walk on it for hours, others yawn and wait for the nightmare to end. I am somewhere in the middle, but I find this museum worth at least 2 hours of exploring.

Jak to w muzeum - nie dla każdego jest to rozrywka. Jedni mogą chodzić po nim godzinami, inni ziewają i czekają kiedy ten koszmar się skończy. Ja jestem gdzieś pośrodku, ale stwierdzam, że to muzeum warte jest przynajmniej 2 godzin zwiedzania.

mb16.jpg

mb30.jpg

mb32.jpg

mb33.jpg

mb42.jpg

mb45.jpg

The museum is located in the so-called "Front Palace", or more precisely in Wang Na, which was once the residence of the viceroys.

Muzeum znajduje się w tak zwanym „Front Palace”, a precyzyjniej w Wang Na, które to było niegdyś rezydencją wicekrólów.

Sivamokhapiman hall

Sala Sivamokhapiman

mb17.jpg

mb19.jpg

mb21.jpg

mb22.jpg

mb27.jpg

mb46.jpg

The first building worth visiting is Sala Sivamokhapiman, which houses the Thai History Gallery. This is a place where you can trace the history of Thailand in a nutshell looking at sculptures, paintings, artifacts, historical objects from ancient times through the kingdoms of Lanna, Sukhotai and Ayutthaya to the present day.

Pierwszy budynek jaki warto zwiedzić, to Sala Sivamokhapiman, w której mieści się Galeria Historii Tajlandii. To miejsce, gdzie w pigułce można prześledzić historię Tajlandii oglądając rzeźby, obrazy, artefakty, obiekty historyczne od pradawnych czasów poprzez królestwa Lanna, Sukhotai i Ayutthaya aż po czasy współczesne.

mb20.jpg

mb23.jpg

mb28.jpg

mb29.jpg

Next to the gallery is the former Phra Thinung Phutthaisawan, where the faithful can pray in front of the golden Buddha statue of Phra Singh.

Obok galerii znajduje się dawna Phra Thinung Phutthaisawan, gdzie wierni mogą się modlić przed złotym posągiem Buddy Phra Singh.

The central part of the museum consists of various sections devoted to art. There you can see many unusual items, jewels and jewelry, costumes and fabrics, ceramics.

Centralna część muzeum to różne działy poświęcone sztuce. Można tam zobaczyć wiele niezwykłych przedmiotów, klejnoty i biżuterię, kostiumy i tkaniny, ceramikę.

mb01.jpg

mb03.jpg

mb07.jpg

An interesting section is the section of masks and items used in the traditional Kohn theater.

Ciekawy działem jest dział masek i przedmiotów używanych w tradycyjnym teatrze Kohna.

mb36.jpg

mb37.jpg

mb38.jpg

The north wing of the museum is the most interesting part of the collection. In rooms divided into historical periods, we can see sculptures, ancient artifacts, Buddha statues and various items.

Północne skrzydło muzeum to najciekawsza część kolekcji. W pokojach podzielonych na okresy historyczne możemy zobaczyć rzeźby, starożytne artefakty, posągi Buddy i różne przedmioty.

mb05.jpg

mb06.jpg

mb39.jpg

mb40.jpg

mb41.jpg

Enjoy

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?


7

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.