Kandariya - sex drugs & rock and roll?- my journey through India


s000000.jpg

Like an ordinary temple, not the most magnificent, because there are hundreds of such in India, not the most beautiful, but still phenomenal. Why this particular temple attracts hundreds of thousands of tourists from all over the world every year? The phenomenon is in the sculptures made of sandstone. About 10% of them show sexual acts, erotic scenes from everyday life.

Niby zwykła świątynia, nie najokazalsza, bo takich w Indiach są setki, nie najpiękniejsza, ale jednak zjawiskowa. Dlaczego akurat ta świątynia wabi corocznie setki tysięcy turystów z całego świata? Fenomen tkwi w rzeźbach wykonanych w piaskowcu. Około 10% z nich przedstawia akty seksualne, sceny erotyczne z codziennego życia.

s0000000.jpg

s0000.jpg

s000.jpg

In the first half of the 19th century, the temple was discovered by the British in the Madayah Pradesh jungle. They described this discovery with a short text "wild licentiousness"

W pierwszej połowie XIX wieku świątynia została odkryta przez brytyjczyków w dżungli Madayah Pradesh. Określili to odkrycie krótkim tekstem "dzika rozwiązłość"

There is no Taboo

Nie ma Tabu

s02.jpg

s03.jpg

s04.jpg

The temples were built between 950 and 1050 during the rule of the Candel dynasty. According to historical sources, 85 smaller and larger buildings are located on an area of 20 square kilometers. The rulers of the time supported and appreciated the extreme tantric sects, where orgiastic rituals called mithuna were commonplace. The taboo was there. These are the scenes we can see on the walls of temples.

Świątynie powstały pomiędzy 950 a 1050 rokiem za rządów dynastii Candelów. Według przekazów historycznych na powierzchni 20 km kwadratowych rozlokowanych jest 85 mniejszych i większych budowli. Ówcześni władcy popierali i cenili skrajne sekty tantryczne, gdzie codziennością były rytuały orgiastyczne zwane mithuna. Tabunie istniało. Takie właśnie sceny możemy zobaczyć na ścianach świątyń.

s06.jpg

s07.jpg

s08.jpg

The Kandarya Mahadeva Temple is decorated with 870 bas-reliefs, so if you multiply this by the number of temples, the entire complex is decorated with several thousand works of art. All sculptures are made of one piece of sandstone, without any mortar or joints. The sculptures depict genre scenes from the everyday life of cities, manors and villages.

Świątynia Kandarya Mahadeva zdobiona jest przez 870 płaskorzeźb, więc gdyby pomnożyć to przez ilość świątyń to cały kompleks zdobiony jest przez paręnaście tysięcy dzieł sztuki. Wszystkie rzeźby wykonane są z jednego kawałka piaskowca, bez żadnej zaprawy i spoin. Rzeźby przedstawiają sceny rodzajowe z codziennego życia miast, dworów, wiosek.

s10.jpg

s11.jpg

s12.jpg

Why are temples so full of eroticism? Scientists and researchers disagree. It is believed that the scenes on the bas-reliefs depict the marriage of the god Shiva with Parvati. It is a manifestation of the power of sex in creation in human and cosmic form.

Dlaczego świątynie tak bardzo naszpikowane są erotyzmem. Naukowcy i badacze mają podzielone zdania. Przypuszcza się, że sceny na płaskorzeźbach przedstawiają zaślubiny boga Siwy z Parvati. To manifestacja potęgi sexu w kreacji w ludzkiej i kosmicznej postaci.

s14.jpg

s15.jpg

s16.jpg

There was no taboo in Tantric Buddhism, even incestuous relationships were accepted. Tantric Sabbaths were heavily sprinkled with alcohol, large amounts of meat were consumed, and debauchery was ubiquitous. Of course, as in sects, all this practice was available only to the initiated.

W tantrycznym buddyźmie nie było tabu, nawet związki kazirodcze były akceptowane. Tantryczne sabaty były mocno zakrapiane alkoholem, spożywano duże ilości mięsa, rozpusta była wszechobecna. Oczywiście jak to w sektach, cały ten proceder był dostępny jedynie dla osób wtajemniczonych.

s000.jpg

s00.jpg

s0.jpg

He also publishes on HIVE as mariano mariano, so goodbye to trolls and haters - https://hive.blog/hive-163772/@marianomariano/kandariya-sex-drugs-and-rock

  Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?

7


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.