Mushroom in love with cones - Auriscalpium vulgare (Szyszkolubka kolczasta)


s00.jpg

This specific mushroom is quite a popular species, but due to its size and the place where it grows, it is difficult to spot. It grows on the surface of cones buried in the ground or in the litter.

Ten specyficzny grzybem jest dosyć popularnym gatunkiem, ale ze względu na wielkość i miejsce w którym rośnie jest trudny do wypatrzenia. Wyrasta bowiem na powierzchni zakopanych w ziemi lub ściółce szyszek.

s01.jpg

s03.jpg

It can be found almost at any time of the year, but it most often appears in early spring or autumn. However, the conditions of high substrate humidity must be met.

Można go spotkać prawie o każdej porze roku, niemniej najczęściej pojawia się wczesną wiosną lub jesienią. Muszą być jednak spełnione warunki dużej wilgotności podłoża.

s02.jpg

s05.jpg

The mushroom is small, not exceeding 20 mm in diameter. The shape of the hat is most often semicircular, kidney-shaped. The color varies from gray to gray-brown and even black. The surface of the hat is roughly hairy. But it is not the color or the shape of the hat that distinguishes this mushroom and makes it unique. This feature is a specific hymenophore in the shape of long tubes.

Grzyb jest małych rozmiarów nie przekraczających 20 mm średnicy. Kształt kapelusza jest najczęściej półkolisty, nerkowaty. Kolor jest zmienny od szarego, poprzez szarobrązowy a nawet czarny. Powierzchnia kapelusza jest szorstko owłosiona. Ale to nie kolor czy kształt kapelusza wyróżnia tego grzyba, i stanowi o jego wyjątkowości. Tą cechą jest specyficzny hymenofor w kształcie długich rurek.

s04.jpg

s09.jpg

The specific hymenophore of this fungus is in the form of dense pink spikes at the beginning and later gray-brown, about 3 mm long.

Specyficzny hymenofor tego grzyba ma postać gęstych kolców w kolorze na początku różowym a z czasem szarobrązowym o długości około 3 mm.

s07.jpg

s08.jpg

The foot of the mushroom is hairy like a hat, it is black-brown in color. It is thin and flexible and can reach a length of up to 100 mm.

Nóżka grzyba jest owłosiona tak jak kapelusz, ma czarnobrązowy kolor. Jest cienka i elastyczna i może osiągnąć długość nawet 100 mm.

s11.jpg

s13.jpg

The flesh is whitish in color in young fruiting bodies, gray-brown in the older ones. They do not have a distinct taste or smell.

Miąższ ma białawy kolor u młodych owocników, u starszych szarobrązowy. Nie posiadają wyraźnego smaku ani zapachu.

s07.jpg

s11.jpg

The fungus grows in pine cones buried in the litter, and very rarely in spruce. It is an inedible species.

Grzyb wyrasta w zagrzebanych w ściółce szyszkach sosny, bardzo rzadko świerka. Jest gatunkiem niejadalnym.

s15.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


8

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.