Lyophyllum decastes (Kępkowiec jasnobrązowy) or colloquially "fried chicken"


kp000000.jpg

kp000.jpg

This species of fungus has very interesting places of occurrence. We can find it even growing in cellars. It also has an unusual name, because this mushroom species is commonly referred to as fried chicken or chicken meat.

Ten gatunek grzyba ma bardzo ciekawe miejsca występowania. Możemy go znaleźć rosnącego nawet w piwnicach. Ma również nietypową nazwę, ponieważ potocznie mówi się na ten gatunek grzyba smażony kurczak, lub mięso kurczaka.

kp00000.jpg

kp0000.jpg

The size of the cap of this mushroom can be up to 15 cm. It has a light brown or brown color. It becomes convex when it is young, and flat in old age. The surface of the hat is smooth, shiny. You can often see a small hump at the top of the hat.

Wielkość kapelusza tego grzyba może osiągnąć nawet 15 cm średnicy. Ma on jasnobrązowy lub brązowy kolor. Gdy jest młody staje się wypukły, natomiast na starość płaski. Powierzchnia kapelusza jest gładka, błyszcząca. Na czubku kapelusza często można zauważyć mały garbek.

kp00.jpg

kp04.jpg

Its gills are whitish, sometimes yellow-brown. They are dense, delicate.

Jego blaszki mają kolor białawy, czasami żółtobrązowy. Są gęste, delikatne.

kp09.jpg

kp11.jpg

The leg is cylindrical, even thick, white, white-gray in color. Quite pliable and flexible. Often the legs of mushrooms growing side by side are fused at the base. The inside is full, the surface is fibrous.

Nóżka jest walcowata, równogruba, koloru białego, białoszarego. Dosyć giętka i elastyczna. Często nóżki grzybów rosnących obok siebie są zrośnięte przy podstawie. W środku jest pełna, powierzchnia jest włóknista.

kp0.jpg

kp01.jpg

Juicy, thick and elastic flesh makes the mushroom's texture resemble chicken meat. It is white in color, fibrous and elastic at the handle. It does not have a perceptible smell, the taste is delicate, slightly mushroom. It is a tasty edible mushroom.

Soczysty, gruby i elastyczny miąższ powoduje, że konsystencja grzyba przypomina mięso kurczaka. Jest koloru białego, przy trzonku jest włóknisty i sprężysty. Nie posiada wyczuwalnego zapachu, w smaku delikatny, lekko grzybowy. Jest smacznym grzybem jadalnym.

kp05.jpg

kp07.jpg

The species of this mushroom, although it grows in strange places, is not very common. It grows in clumps, sometimes creating so-called devil's circles.

Gatunek tego grzyba, mimo iż wyrasta w dziwnych miejscach jest niezbyt częsty. Rośnie gromadnie w kępach, czasami tworzy tak zwane czarcie kręgi.

kp09.jpg

kp10.jpg

kp12.jpg

It occurs in all types of forests, grasslands, parks, excavations, ditches and even basements. It grows from spring to late fall.

Pojawia się we wszystkich typach lasów, w miejscach trawiastych, w parkach, w wykopach ziemnych, rowach, a nawet w piwnicach. Rośnie od wiosny do późnej jesieni.

kp03.jpg

kp06.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


5

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.