It does not look like a Ganoderma, but when we pour water on it? Ganoderma carnosum


g03.jpg

g09.jpg

The spore-covered fungus does not look very attractive and is even difficult to identify. Seemingly an ordinary hubaceous mushroom on a tree trunk.

Pokryty warstwą zarodników grzyb nie wygląda zbyt atrakcyjnie, a nawet trudno go zidentyfikować. Z pozoru zwykły grzyb z gatunku hubowatych na pniu drzewa.

g00.jpg

g01.jpg

g02.jpg

But we just need to wet his hat, the characteristic features of this mushroom immediately appear. It's lacquer.

Ale wystarczy że zmoczymy jego kapelusz, od razu pojawiają się charakterystyczne cechy tego grzyba. To Lakownica.

g05.jpg

g07.jpg

g06.jpg

g08.jpg

The mushroom is usually one-year-old, has a hat and a distinctive leg. The hat has a kidney-shaped, semicircular shape that can reach up to 35 cm in diameter.

Grzyb jest zazwyczaj jednoroczny, posiada kapelusz i wyodrębnioną charakterystyczną nóżkę. Kapelusz ma nerkowaty, półkolisty kształt który może osiągnąć nawet 35 cm średnicy.

g10.jpg

g11.jpg

The surface of the hat is shiny as if varnished, but becomes dull during the period of dusting with spores.

Powierzchnia kapelusza jest lśniąca niczym polakierowana, ale w okresie pylenia zarodnikami staje się matowa.

g04.jpg

The growth zones on the brim of the hat are definitely lighter in color, most often reddish brownish black. It shows clear folds and nodules.

Strefy przyrostu na brzegu kapelusza mają zdecydowanie jaśniejszy kolor, najczęściej czerwono-brązowo-czarny. Widać na nim wyraźne pofałdowania, guzki.

g17.jpg

The pores have a contrasting, almost white, whitish color, turning brown with time. The tubes are brownish.

Pory mają kontrastowy, prawie biały kolor białawe, z czasem brązowieją. Rurki natomiast są brązowawe.

g13.jpg

g15.jpg

g16.jpg

The leg is thick, hard, shiny in a dark red color going to black. The shape is cylindrical, irregular and often bent. Usually attached to the hat laterally.

Nóżka jest gruba, twarda, błyszcząca w kolorze ciemnoczerwonym przechodzącym do czarnego. Kształt jest cylindryczny, nieregularny, często powyginany. Przyrośnięta do kapelusza zazwyczaj bocznie.

g14.jpg

The flesh has the consistency and appearance of a cork. Color brown, light brown in the color of wood.

Miąższ ma konsystencję i wygląd korka. Kolor brązowy, jasnobrązowy w kolorze drewna.

g0000.jpg

g000.jpg

The mushroom is quite rare. It can be found both in summer and autumn, usually single pieces. Its positions are trunks of dead conifers, fir and spruce. It is absent or rare on deciduous trees.

Grzyb jest dość rzadki. Można go spotkać zarówno latem jak i jesienią, zazwyczaj pojedyncze sztuki. Jego stanowiska to pnie martwych drzew iglastych, jodły, świerka. Na drzewach liściastych nie występuje lub rzadko.

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


10

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.