Pork ribs stewed in Teriyaki sauce with vegetables and beer from the brewery "Kormoran" "Krzepkie" Strong Lager


Żeberka wieprzowe duszone w sosie Teriyaki z warzywami i piwo z browau "Kormoran", "Krzepkie" Strong Lager

Today, another combination of two strong meals, because in addition to pork ribs, you can also call the "Strong" beer with a strength of 7.4%. "Strong" in English means bracing, strengthening, strong.

Dzisiaj kolejne zestawienie dwóch mocnych posiłków, bo tak oprócz żeberek wieprzowych nazwać można Piwo "Krzepkie" o mocy 7,4%. "Krzepkie" oznacza po angielsku krzepiące, wzmacniające, silne.

Of course, the ribs are not prepared according to a regular recipe, but a recipe straight from Southeast Asia and served with Udon noodles.

Oczywiście żeberka nie są przygotowane według zwykłej receptury, a przepisu rodem z Azji Południowo-Wschodnie i podawane z makaronem Udon.

The secret of this recipe is the sauce for marinating the meat, which includes teriyaki sauce, soy sauce, ginger, chili, lemon or lime juice, salt, black pepper, and fresh garlic. Additionally, you need vegetables, i.e. onion, garlic, ginger, carrot, leek, and Pak Choi Chinese cabbage. But the exact recipe will appear in the next food entry.

Cała tajemnica tego przepisu, to odpowie sos do zamarynowania mięsa w którego skład wchodzi sos teriyaki, sos sojowy, imbir, chili, sok z cytryny lub limonki, sól, pieprz czarny, świeży czosnek. Dodatkowo potrzebne są warzywa, czyli cebula, czosnek, imbir, marchewka, por, i chińska kapusta Pak Choi. Ale dokładny przepis pojawi się w kolejnym wpisie o jedzeniu.

Now, however, about the beer itself, of which, in my opinion, an interesting series deserves attention. It is a "Rześkie, Krzepkie i Świeże" beer. Today, the "Krzepkie" beer arrives at the workshop.

Teraz jednak o samym piwie, z których na uwagę zasługuje moim zdanie ciekawa seria. Jest to piwo "Rześkie, Krzepkie i Świeże". Dzisiaj na warsztat trafia piwo "Krzepkie".

The beer is a strong lager with 7.4 alcohol content and 14% extract. It is a malt beer, hopped and aged for a long time.

Piwo to do mocny lager o zawartości 7,4 alkoholu oraz 14% ekstraktu. Jest to piwo słodowe, chmielone długo leżakowane.

It has a golden color and a very pleasant sweet smell, but it has a very bitter taste. Despite the high alcohol content, it is not noticeable in the beer.

Ma złocisty kolor bardzo miły słodkawy zapach, aczkolwiek w smaku jest mocno goryczkowate. Pomimo dużej zawartości alkoholu nie jest on w piwie wyczuwalny.

Even very chilled beer has a thick, high head, which, however, quickly subsides. A perfect party beer, but in limited quantities, because the power of alcohol hidden behind the aromas can manifest itself at the most inconvenient moment. I recommend this beer as well as other products from this brewery. 😉

Nawet mocno schłodzone piwo ma gęstą wysoką pianę, która jednak szybko opada. Idealne piwo biesiadne, ale w ograniczonych ilościach, ponieważ ukryta za aromatami moc alkoholu potrafi odezwać się w najmniej odpowiednim momencie. Polecam to piwo jak też inne wyroby tego browaru. 😉

Enjoy your meal 😉

Smacznego 😉

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300

How do you rate this article?

18


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.