Homemade bread made of buckwheat honey and light beer

Homemade bread made of buckwheat honey and light beer


bre00.jpg

Ingredients

Składniki

Wheat flour - 3 glasses, rye flour - 1 glass, 1 glass of light beer, 1 glass of water, 1 teaspoon of buckwheat honey, baker's yeast - about 2-3 g, a bit of butter, baking tin.

Mąka pszenna - 3 szklanki, mąka żytnia - 1 szklanka, 1 szklanka piwa jasnego, 1 szklanka wody, 1 łyżeczka miodu gryczanego, drożdże piekarnicze - około 2-3 g, odrobina masła, forma do wypieku.

bre01.jpg

Preparation of the dough 1 stage

Przygotowanie ciasta 1 etap

Put 3 cups of wheat flour, 1 cup of rye flour, yeast, 1 teaspoon of honey into the dish.

Do naczynia dajemy 3 szklanki mąki pszennej, 1 szklankę mąki żytniej, drożdże, 1 łyżeczkę miodu.

bre05.jpg

bre04.jpg

bre03.jpg

bre02.jpg

bre10.jpg

Then we mix the beer with warm water in a pot so that the resulting liquid is no more than 30-35 degrees Celsius.

Następnie mieszamy piwo z ciepłą wodą w garnku, tak aby powstały płyn nie miał więcej niż 30-35 stopni celsjusza.

bre08.jpg

bre09.jpg

bre07.jpg

Add the resulting liquid to the flour with yeast and honey and slowly knead the dough. We do this until we get a soft, delicate dough.

Dodajemy powstały płyn do mąki z drożdżami i miodem i wyrabiamy powoli ciasto. Robimy to tak długo, aż uzyskamy miękkie delikatne ciasto.

bre06.jpg

bre13.jpg

bre12.jpg

Put the prepared dough in a preheated oven to a temperature of about 30 degrees Celsius - so that the dough does not settle and the yeast can multiply.

Tak wyrobione ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury około 30 stopni celsjusza - tak aby ciasto nie osiadło i drożdże mogły się rozmnażać.

bre16.jpg

Preparation of the dough 2nd stage

Przygotowanie ciasta 2 etap

Once the dough has risen, take it out of the oven and mix it again until you get a delicate mass. We add a little salt.

Gdy ciasto już wyrosło wyciągamy je z piekarnika, i ponownie mieszamy do uzyskania delikatnej masy. Dodajemy trochę soli.

bre15.jpg

bre14.jpg

We prepare the form for the cake. First, grease it thoroughly on all sides with butter, then sprinkle with flour.

Przygotowujemy formę na ciasto. Smarujemy ją najpierw masłem dokładnie ze wszystkich stron, następnie oprószamy mąką.

bre11.jpg

bre17.jpg

Put our prepared dough into the prepared form and bake the whole thing for about an hour. Except that we first bake at 220 degrees Celsius until the dough rises, then reduce it to 180 degrees Celsius. After an hour, the bread should be baked.

Do tak przygotowanej formy wkładamy nasze wyrobione ciasto i całość pieczemy około godziny. Z tym że najpierw pieczemy w temperaturze 220 stopni do wyrośnięcia ciasta, następnie zmniejszamy do 180 stopni celsjusza. Po godzinie chleb powinien być upieczony.

bre19.jpg

bre18.jpg

bre20.jpg

Way of giving

Sposób podania

It tastes best when it is still slightly warm, spread with a thick layer of fresh, real butter

Najlepiej smakuje gdy jest jeszcze lekko ciepły posmarowany grubą warstwą świeżego, prawdziwego masła

bre21.jpg

bre000.jpg

Bon Appetit

Smacznego

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?


14

0


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.