Sirwin
Sirwin

Hawthorn - Medicinal properties, tincture of hawthorn - from the May flower to the October fruit


owop00.jpg

Maj 2021 / May 2021

kw01.jpg

kw02.jpg

I started observing this plant in May, when beautiful white flowers appeared on it. Hawthorn is a tree with very specific fruits and amazing health properties.

Obserwację tej rośliny rozpocząłem w maju, kiedy pojawiły się na niej piękne białe kwiaty. Głóg to drzewo o bardzo specyficznych owocach o niesamowitych właściwościach zdrowotnych.

kw03.jpg

kw04.jpg

The flowering of this tree, or, as some say, the bush in temperate climates, falls on mid-April, but as spring in Europe was a bit late, the first flowers appeared only at the beginning of May.

Kwitnienie tego drzewa, czy też jak twierdzą niektórzy krzewu w klimacie umiarkowanym przypada na połowę kwietnia, ale jako, że wiosna w Europie była nieco spóźniona, pierwsze kwiaty pojawiły się dopiero na początku maja.

kw06.jpg

kw07.jpg

The tree has two varieties, the so-called monostalk and two peduncle. They differ from each other in that the two-stem variety has two seeds in the fruit, while the single-stem variety has only one seed. However, it does not change the healing and taste properties of these plants. Both are identical.

Drzewo ma dwie odmiany, tzw. jednoszypułkową i dwu szypułkową. Różnią się one od siebie tym, że odmiana dwuszypułkowa posiada w owocu dwa nasiona, natomiast jednoszypułkowa tylko jedno nasiono. Nie zmienia to natomiast właściwości leczniczych i smakowych tych roślin. Obie mają identyczne.

kw08.jpg

There are also varieties with pink or almost red colored flowers. Both of these varieties can be dried for tea.

Są również odmiany o kwiatach zabarwionych na różowo, lub prawie czerwono. Z obu tych odmian można przygotowywać susz na herbaty.

Lipiec 2021 / July 2021

owo05.jpg

owo06.jpg

These July photos show flowers already set with green fruits. They are not used for any processing, you have to wait for them to mature.

Te zdjęcia z lipca przedstawiają zawiązane już kwiaty z zielonymi owocami. Nie wykorzystuje się ich do jakiegokolwiek przetwórstwa, trzeba poczekać aż dojrzeją.

owo01.jpg

owo02.jpg

owo03.jpg

Medicinal properties of hawthorn

Właściwości lecznicze głogu

Hawthorn fruits contain a lot of vitamin C, vitamin K, P, which have a very positive effect on the work of the heart. Scientific research has shown that hawthorn preparations cannot be overdosed, and they are safe for the human body, even in increased doses.

Owoce głogu zawierają bardzo dużo witaminy C, witaminę K, P działających bardzo korzystnie na pracę serca. Badania naukowe wykazały, że preparatów z głogu nie da się przedawkować, i są one bezpieczne dla organizmu człowieka nawet w zwiększonych dawkach.

owo07.jpg

owo08.jpg

Sierpień 2021 / August 2021

ow01.jpg

ow02.jpg

These photos from August already show red fruits, but you have to wait for them to ripen.

Te zdjęcia z sierpnia przedstawiają już czerwone owoce, ale trzeba poczekać aż dojrzeją.

ow03.jpg

Hawthorn is one of the most commonly used natural heart medicines. Its action on the heart and circulatory system is extremely regulating.

Głóg jest jednym z najczęściej stosowanych naturalnych leków nasercowych. Jego działanie na serce i układ krwionośny jest wybitnie regulujące.

ow04.jpg

Hawthorn preparations slow down the heart rate, and due to the expansion of peripheral blood vessels, they lower blood pressure.

Preparaty z głogu zwalniają akcję serca, a na skutek rozszerzania obwodowych naczyń krwionośnych obniżają ciśnienie krwi.

Październik 2021 / October 2021

owop0000.jpg

wowp00.jpg

October photos already show red fruit and ripe fruit suitable for harvest.

zdjęcia z października przedstawiają już czerwone owoce, i dojrzałe owoce nadające się do zbioru.

owop0.jpg

owp01.jpg

owp03.jpg

Of course, in addition to teas, juices or hawthorn preserves, you can make something unconventional. For example, a tincture of hawthorn.

Można oczywiście oprócz herbatek, soków czy konfitur z owoców głogu wykonać coś niekonwencjonalnego. Na przykład nalewkę z głogu.

Tincture of hawthorn fruit

Nalewka z owocu głogu

Ingredients

Składniki

0.25 kg of fresh hawthorn fruit, 0.125 ml of pure spirit, 0.125 ml of water, 2 tablespoons of honey, cinnamon, cloves, lemon peel.

0,25 kg świeżych owoców głogu, 0,125 ml czystego spirytusu, 0,125 ml wody, 2 łyżki miodu, cynamon, goździki, skórka z cytryny.

nal05.jpg

nal06.jpg

p1170452.jpg

The first step

Pierwszy etap

Place the fresh hawthorn fruit in the infectious plant for several hours. Then take it out, thaw it and gently crush it so as not to damage the seeds.

Świeże owoce głogu wkładamy do zarażarki na kilka godzin. Następnie wyciągamy, rozmrażamy i delikatnie rozgniatamy, tak aby nie uszkodzić pestek.

Freezing hawthorn fruits makes them sweeter. This process can be omitted when picking fruit after the first frost.

Mrożenie owoców głogu powoduje, że staję się one słodsze. Można ten proces pominąć zbierając owoce po pierwszych przymrozkach.

p1170448.jpg p1170450.jpg nal01.jpg nal02.jpg

Pour the rolled hawthorn berries with a solution of spirit and water and leave them in a place at room temperature for about 3 weeks. In 3 weeks, the second part of the recipe.

Rogniecione owoce głogu zalewamy roztworem spirytusu i wody i odstawiamy w miejsce o temperaturze pokojowej na około 3 tygodnie. Za 3 tygodnie druga część przepisu.

Enjoy😉

kwiatki2.png

Photo: Panasonic Lumix ZF82, May-October 2021

How do you rate this article?

11


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.