Wat Rong Suea Ten (Blue Temple) - a Temple or an Lunapark? - Thailand, my journey through Asia


b000000000000.jpg

b00000000000.jpg

"Suea Ten" or the Blue Temple, literally translated into Thai means "dancing tiger". It was probably due to the fact that in the past this area was inhabited by wild tigers. At the site of the present Blue Temple, there were ruins of a former temple that was abandoned over 100 years ago. The reconstruction of the temple began only in 2005 and took 11 years.

„Suea Ten” czyli Niebieska Świątynia, w dosłownym tłumaczeniu na język tajski oznacza „tańczącego tygrysa”. Wzięła się prawdopodobnie z faktu, że dawniej te tereny zamieszkiwały dzikie tygrysy. W miejscu obecnej świątyni Blue Temple mieściły się ruiny dawnej świątyni opuszczonej ponad 100 lat temu. Odbudowa świątyni rozpoczęła się dopiero w 2005 roku i trwała 11 lat.

b00000.jpg

b0000.jpg

The Blue Temple is the smallest of the three known temples in the Chiang Rai area. But after the white temple it makes the biggest impression in the area, thanks to its colors. It was designed by the artist Buddha Kabkae, the artist's student, who in turn designed and creates the white temple.

Niebieska świątynia jest najmniejszą z trzech znanych świątyń w okolicy Chiang Rai. Ale po białej świątyni robi chyba największe wrażenie w okolicy, a to za sprawą swoich barw. Zaprojektowana została przez artystę Buddha Kabkae, studenta artysty, który z kolei zaprojektował i tworzy białą świątynię.

b000.jpg

b00.jpg

b01.jpg

What distinguishes the blue temple?

Co wyróźnia blue temple?

Probably the most inspiring and impressive temple, both inside and outside, is a combination of shades of blue and a bit of gold.

Ta chyba najbardziej inspirująca i efektowna świątynia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz jest połączeniem odcieni błękitu i odrobiny złota.

b04.jpg

b05.jpg

b06.jpg

The central element of the temple is a huge statue of a white seated Buddha, 6 meters high, which is lit blue anyway.

Centralnym elementem świątyni jest ogromny posąg białego siedzącego Buddy, mierzącego 6 metrów, który i tak oświetlony jest na niebiesko.

b0000000000.jpg

b0000000.jpg

b000000.jpg

b0.jpg

b07.jpg

The interior is filled with murals telling the history of Buddhism and modern Buddhist art. This is an important point of travel and a place of prayer for Buddhists.

Wnętrze wypełniają malowidła ścienne opowiadające historię buddyzmu oraz nowoczesna sztuka buddyjska. To ważny punkt podróży i miejsce modlitw wyznawców buddyzmu.

b000000000.jpg

b00000000.jpg

b30.jpg

b31.jpg

b34.jpg

b38.jpg

Is it a temple or a funfair?

To świątynia czy lunapark?

The Blue Temple - Wat Rong Seua Ten is one of the most beautiful temples you can see in Thailand. Blue and gold and yellow everywhere. It is the combination of the most contrasting colors in nature (even opticians say that yellow inscriptions on a blue background are the most legible) that makes it difficult to pass by this piece of architecture indifferently.

Niebieska Świątynia – Wat Rong Seua Ten jest jedną z najpiękniejszych świątyń jakie można zobaczyć w Tajlandii. Wszędzie niebiesko, i złoto i żółto. To właśnie połączenie najbardziej kontrastowych kolorów w przyrodzie (nawet optycy twierdzą, że najbardziej czytelnie są żółte napisy na niebieskim tle) powoduje, że trudno jest przejść obok tego dzieła architektury obojętnie.

b09.jpg

b10.jpg

b11.jpg

b12.jpg

b13.jpg

It is difficult to compare individual temples in Thailand, because each of them is peculiar and has something different to offer. The first impression after entering the temple is a bit shocking. The number of dragons, snakes or other creatures and statuettes gives the impression that we are visiting an amusement park or amusement park.

Trudno jest porównywać poszczególne świątynie w Tajlandii, bo każda z nich jest osobliwa, i ma coś innego do zaoferowania. Pierwsze wrażenie po wejściu do świątyni trochę szokuje. Ilość smoków, węży czy innych stworów i statuetek sprawia wrażenie, że odwiedzamy jakiś park rozrywki, czy lunapark.

b15.jpg

b17.jpg

b18.jpg

b19.jpg

b20.jpg

Admission to the temple is free, but looking at the development and expansion, it is an investment focused on earnings in the near future. However, there are no cheap city bus connections from Chiang Rai to the temple. You have to use a tuk tuk or a taxi, or try hitchhiking.

Do świątyni wstęp jest bezpłatny, ale patrząc na rozwój i rozbudowę, to jest to inwestycja nastawiona na zarobek w najbliższym czasie. Natomiast nie ma miejskich, tanich połączeń autobusowych z Chiang Rai do świątyni. Trzeba skorzystać z tuk tuka lub taksówki, ewentualnie próbować na autostop.

b21.jpg

b22.jpg

b23.jpg

Visiting the blue temple, like most places of this type in Thailand, is subject to certain limitations. First of all, women's attire should especially cover the shoulders and knees. Please take off your shoes before entering and be quiet. An interesting fact is that you shouldn't point your feet towards the Buddha.

Zwiedzanie niebieskiej świątyni jak większości tego typu miejsc w Tajlandii obarczona jest pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim strój w przypadku kobiet szczególnie powinien zakrywać ramiona i kolana. Przed wejściem należy zdjąć buty i zachować ciszę. Ciekawostką jest fakt, że nie powinno się kierować stóp w kierunku Buddy.

b40.jpg

b41.jpg

b44.jpg

b45.jpg

b46.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?


8

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.