The Book of One Thousand and One Nights - Bukhara, Uzbekistan - like a fairy tale about Scheherazade


bu.jpg

bu0000000000.jpg

bu000000000.jpg

Bukhara is one of the main and, in my opinion, obligatory points on the travel map of Uzbekistan. It is about 250 km to the equally beautiful Samarkand, and getting to Bukhara is not a problem today. You can use conventional, high-speed rail or bus. In all cases, we observe a beautiful, mainly desert landscape behind the glass. And Bukhara is an oasis among them.

Buchara to jeden z głównych i według mnie obowiązkowych punktów na podróżniczej mapie Uzbekistanu. Do równie pięknej Samarkandy jest około 250 km, i dostanie się do Buchary nie jest dziś problemem. Można skorzystać z kolei konwencjonalnych, szybkich lub autobusu. We wszystkich przypadkach za szybą obserwujemy piękny, głównie pustynny krajobraz. A Buchara w śród nich to oaza.

bu32.jpg

bu33.jpg

The city was founded around 2,500 years ago and is full of interesting historical plots. It is being expanded and renovated. Bukhara is a conglomerate of various religions, Jewish culture, Buddhism and Islam. Of course, Bukhara has in its history the times of the communist USSR, which architecturally demolished this beautiful place. Fortunately, the old city center has survived over the centuries for almost centuries. Time is now their greatest enemy.

Miasto powstało około 2500 lat temu i pełne jest ciekawych wątków historycznych. Jest rozbudowywane i remontowane. Buchara to konglomerat różnych religii, kultury żydowskiej, buddyzmu czy islamu. Oczywiście Buchara ma w swojej historii czasy komunistycznej ZSRR, które zdemolowały architektonicznie to piękne miejsce. Na szczęście stare centrum miasta przetrwało przez stulecia prawie przez stulecia. Największym ich wrogiem jest teraz czas.

bu30.jpg

bu31.jpg

bu37.jpg

Arka - Bukharian fortress

Arka - Bucharska forteca

a02.jpg

bu21.jpg

bu22.jpg

The ancient Arka fortress is an amazing architectural gem in the form of a defensive fortification. It was built in the 5th century on an artificial hill of approximately 20 meters. It once served as a defense and was the residence of the rulers of Bukhara for centuries.

Starożytna forteca Arka to niesamowita perełka architektoniczna w postaci fortyfikacji obronnej. Wybudowano ją w V wieku na sztucznym około 20 metrowym wzgórzu. Swego czasu pełniła funkcję obronną i była rezydencją władców Buchary przez stulecia.

a01.jpg

a03.jpg

a04.jpg

a05.jpg

Of course, as in many places that have already obtained the tourist status, there will be bazaars and stalls with all souvenirs, more or less related to the place. The trend, however, is obvious - almost everything is made in China.

Oczywiście, jak w wielu miejscowościach, które uzyskały już status turystycznych, nie zabraknie bazarów i kramów ze wszelkimi pamiątkami, mniej lub bardziej związanymi z miejscem. Tendencja jednak jest oczywista - prawie wszystko to made in China.

b01.jpg

b02.jpg

b03.jpg

Uzbekistan is not monotonous and monochromatic. There are many beautiful and contrasting places, reminiscent of the glory days of the Silk Road. Bukhara, on the other hand, is a city straight out of Scheherazade's stories.

Uzbekistan nie jest monotonny i jednobarwny. Jest wiele przepięknych i kontrastujących ze sobą miejsc, przypominających czasy świetności Jedwabnego Szlaku. Buchara natomiast jest miastem żywcem wyjętym z opowieści Szecherezady.

bu000000000000.jpg

bu00000000.jpg

bu0000000.jpg

But Uzbekistan, apart from beautiful cities like Samarkand, Khiva is also post-Soviet remains. There are many decaying houses dating back to the Soviet times, the suburbs of larger cities, for example in Tashkent, where you can still feel Stalin's breath. However, most tourists bypass these post-Soviet surreal places and look for a fairy-tale Islamic world.

Ale Uzbekistan poza pięknymi miastami jak Samarkanda, Chiwa to również poradzieckie pozostałości. Jest wiele rozpadających się domów pamiętających czasy sowieckie, przedmieścia większych miast na przykład w Taszkiencie, gdzie czuć jeszcze oddech Stalina. Jednak większość turystów omija te postsowieckie surrealistyczne miejsca i szuka bajkowego świata islamskiego.

bu000000000000000.jpg

bu00000000000000.jpg

bu00000000000.jpg

Bukhara is a great place to walk. Not knowing the history of this city, but carefully looking around and observing the buildings of this city, curiosity does not let you leave this place indifferently. You have to stay here longer and learn more.

Buchara jest świetnym miejscem na spacery. Nie znając historię tego miasta, ale bacznie rozglądając się dookoła i obserwując budowle tego miasta, ciekawość nie pozwala odejść z tego miejsca obojętnie. Trzeba pobyć tu dłużej i więcej się dowiedzieć.

bu000000.jpg

bu00000.jpg

bu0000.jpg

The history of the city is very long and it can be read from various sources. I would like to focus on a few places and buildings that are characteristic of Bukhara. It is a place where more than 100 monuments are worth visiting, such as magnificent mosques, mausoleums, markets and markets, madrasas.

Historia miasta jest bardzo długa, i to można wyczytać z różnych źródeł. Chciałbym się skupić na kilku charakterystycznych dla Buchary miejscach i budowlach. To miejsce, gdzie godnych uwagi jest ponad 100 zabytków, jak wspaniałe meczety, mauzolea, giełdy i bazary, madrasy.

Labi Hauz

bu35.jpg

bu17.jpg

bu18.jpg

It is impossible to miss this place while in the city of Bukhara. Here we find an artificial pond, one of the places of rest for tourists and city residents. Labi Hauz means exactly 'edge of a pond'. This small pond is about 5 meters deep, with centuries-old trees growing around it. Medras, over 600 years old, are all around.

Nie sposób ominąć tego miejsca będąc w mieście Buchara. Tu znajdziemy sztuczny staw, jedno z miejsc wypoczynku turystów i mieszkańców miasta. Labi Hauz oznacza dokładnie 'brzeg stawu''. Ten niewielki staw ma około 5 m głębokości, a w około niego rosną kilkusetletnie drzewa. Wokoło pełno Medras liczących ponad 600 lat.

bu19.jpg

bu20.jpg

Medresa Ulugbek and Abdulaziz Chan

Medresy Ulugbek i Abdulaziz Chan

The fairy-tale square at Madrassa Ulugbek in Bukhara is a place embedded in the 14th century. It is a place of amazing architectural craftsmanship, and a place where every photographic adventurer will find something special.

Bajkowy plac, przy Madrassa Ulugbek w Bucharze jest miejscem osadzonym jeszcze w XIV wieku. To miejsce niesamowitego kunsztu architektonicznego, i miejsce gdzie każdy poszukiwacz fotograficznych przygód znajdzie coś wyjątkowego.

Po-i-Kalan (Kolon Square)

Po-i-Kalan (Plac Kolon)

This square is the heart of Bukhara. It resembles an unreal film scenery, taken out of an Islamic fairy tale. Here, the most important point of the city is the huge, 1000-year-old minaret Kolon. In addition to the minaret, there is a Friday mosque and the Mir-i-Arab Koranic school.

Ten plac to serce Buchary. Przypomina nierealną scenerię filmową, wyjętą z islamskiej baśni. Tu najważniejszym punktem miasta jest ogromny, mający tysiąc lat, minaret Kolon. Oprócz minaretu znajduje się tu meczet piątkowy oraz szkoła koraniczna Mir-i-Arab.

The Po-i-Kalan complex

Kompleks Po-i-Kalan

bu00000000000000.jpg

bu00000000000.jpg

bu00.jpg

This place of great Persian architecture translates as "the pedestal of the great" which means that it is located at the foot of the Great minaret of Bukhara.

To miejsce wspaniałej architektury perskiej tłumaczy się jako „piedestał wielkiego” co oznacza, że znajduje się u stóp Wielkiego minaretu Buchary.

bu0.jpg

bu01.jpg

bu02.jpg

Chor-Minor

bu0000000000000.jpg

This extremely interesting architectural monument, which is on the cover of the Lonely Planet guide to Central Asia, eludes many tourists because it is not as grand and majestic as other Bukhara monuments. Its history dates back to the 17th century and it was once a complex and square with a wonderful garden and several monuments around. Currently, Chor-Minor is surrounded by communist, post-Soviet buildings, which disfigures the overall image.

Ten niezwykle ciekawy zabytek architektury, który mieści się na okładce przewodnika Lonely Planet po Azji Centralnej, wielu turystom umyka, gdyż nie jest tak wielki i majestatyczny jak inne zabytki Buchary. Jego historia sięga XVII wieku i był to kiedyś kompleks i plac ze wspaniałym ogrodem i kilkoma zabytkami wokół. Obecnie Chor-Minor otoczony jest komunistyczna, postsowiecką zabudową co szpeci ogólny wizerunek.

bu06.jpg

bu08.jpg

bu09.jpg

bu11.jpg

bu24.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?


12

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.