Parenthians Islands in Malaysia - a piece of paradise and indecently turquoise water


par000.jpg

par10.jpg

When you travel around Malaysia, and you already have all the attractions besides yourself, including the beautiful island of Tioman, it's time for the last point of entertainment in this beautiful and picturesque country.

Gdy podróżuje się po Malezji, i ma się już wszystkie atrakcje poza sobą, łącznie z przepiękną wyspą Tioman, przychodzi czas na ostatni punkt rozrywki w tym przepięknym i malowniczym kraju.

par05.jpg

par04.jpg

They are beautiful islands, little known and popular among tourists - the paradise islands of Perhentian.

Są nim przepiękne wyspy, mało znane i popularne wśród turystów - rajskie wyspy Perhentian.

par08.jpg

par06.jpg

Islands without roads or cars

Wyspy bez dróg i samochodów

par17.jpg

The Perhentian Islands consist of two adjacent islets. The bigger one is called Besar and the smaller one is called Kecil.

Wyspy Perhentian składają się z dwóch sąsiadujących wysepek. Większa z nich nazywa się Besar a mniejsza Kecil.

bes.jpg

There are no means of transport on the islands. No roads, no cars, not even sidewalks. Few paths do not always lead to a beautiful beach. Many wild beaches and island destinations are only accessible by water. This is done by boats, kayaks and very popular water taxis.

Na wyspach nie ma żadnych środków transportu. Brak dróg, samochodów, nawet nie ma chodników. Nieliczne ścieżki, nie zawsze prowadzą do pięknej plaży. Do wielu dzikich plaż i miejsc na wyspach, można dostać się jedynie droga wodną. Służą do tego łodzie, kajaki czy bardzo popularne taksówki wodne.

par18.jpg

par03.jpg

Besar Island - in search of paradise

Wyspa Besar - w poszukiwaniu raju

The island of Besar has one of the most beautiful beaches in Parenthiana. It is a small secluded beach in the north of the island. There are no bars, pubs, restaurants, shops, hotels, guesthouses, roads or cars.

Na wyspie Besar jest jedna z najładniejszych plaż na Parenthianach. To mała zaciszna plaża na północy wyspy. Nie ma tu barów, pubów, restauracji, sklepów, hoteli, pensjonatów, dróg ani samochodów.

par01.jpg

The conditions for snorkeling are maybe not the best, because I have seen nicer places in the world, but they are a lot of fun. Unfortunately, the reefs surrounding the island are falling victim to climate change.

Warunki do snurkowania nie są może najlepsze, bo widziałem ładniejsze miejsca na świecie, ale dają dużo radości. Niestety okalające wyspę rafy padają ofiarą zmian klimatycznych.

par14.jpg

par15.jpg

par12.jpg

The rising temperature of the water meant that the reefs are almost dead at the very shore, you need to swim a bit away to enjoy the beautiful underwater life.

Podnosząca się temperatura wody spowodowała, że przy samym brzegu rafy są prawie martwe, trzeba kawałek odpłynąć aby nacieszyć oczy pięknym podwodnym życiem.

par13.jpg

par16.jpg

There are also no troublesome dealers with Rolex watches, and there are no foolish friends repeating adoringly "hello my friends" - there is only a beautiful beach, palm trees and azure water that I have never seen in my life, even on the beautiful Zanzibar the color seemed to me less turquoise.

Nie ma też uciążliwych handlarzy z zegarkami marki Rolex, i nie ma też przyjaciół naciągaczy, powtarzających do znudzenia „hello my friends” - jest tylko piękna plaża, palmy i lazurowa woda jakiej w życiu jeszcze nie widziałem, nawet na pięknym Zanzibarze kolor wydawał mi się mniej turkusowy.

Turtle Beach

Plaża żółwi

par0.jpg

par26.jpg

par28.jpg

It is a quiet place ideal for seekers of peace, heavenly beaches and wild nature. You can only get here by water, with a water taxi or a rented kayak. The name of the beach comes from the local turtles that lay their eggs there.

To zaciszne miejsce idealne dla poszukiwaczy spokoju, rajskich plaż i dzikiej przyrody. Dotrzeć tu można jedynie drogą wodną za pomocą taksówki wodnej lub wypożyczonego kajaka. Nazwa plaży pochodzi od lokalnych żółwi, która właśnie tam składają jaja.

par00.jpg

par07.jpg

Turtle Beach is approximately 350 meters long and is divided into two parts, separated by a rocky headland. White sand as fine as flour and warm, even kitschy turquoise water make us feel like in paradise.

Turtle Beach ma około 350 metrów długości i jest podzielona jakby na dwie części, rozdzielona kamienistym cyplem. Biały piasek drobny jak mąka i cieplutka wręcz kiczowato turkusowa woda sprawiają że czujemy się jak w raju.

par25.jpg

par26.jpg

The great advantage of the islands are moderate prices. Although Malaysia is not one of the cheapest Asian countries, it is very cheap and, above all, stable for Europeans.

Wielka zaletą wysp, są umiarkowane ceny. Choć Malezja nie należy do najtańszych Azjatyckich krajów, to jednak dla Europejczyków jest tu bardzo tanio, a przede wszystkim stabilnie.

par21.jpg

par22.jpg

Because the prices are rigid and clearly defined here. For ease of reference, 1 RM (Malaysian Ringit) is currently around $ 0.25 - so the prices are great. I highly recommend this place.

Bo ceny są tu sztywne, i jasno określone. Dla ułatwienia 1 RM (Ringit malezyjski) to obecnie około 0,25 USD - więc ceny są świetne. Polecam to miejsce gorąco.

par20.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?

4


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.