Ngorongoro one of the Seven Natural Wonders of Africa - my journey through Tanzania


n02.jpg

n00.jpg

n28.jpg

Ngorongoro Crater

Krater Ngorongoro

mapa.jpg

n01.jpg

Ngorongoro Crater is huge and the largest on Earth. Its diameter is over 22 km, and the crater walls are over 600 m high. Today it is a sanctuary for wild animals and is included in the UNESCO World Heritage List. He is one of the Seven Natural Wonders of Africa.

Krater Ngorongoro jest ogromny i jest największym na Ziemi. Jego średnica ma ponad 22 km, a ściany krateru mają wysokość ponad 600 m. Jest dzisiaj ostoją dla dzikich zwierząt i wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest jednym z Siedmiu Naturalnych Cudów Afryki.

n06.jpg

n07.jpg

n08.jpg

Other than it, this list includes Kilimanjaro, the Red Sea Barrier Reef, the Great Serengeti Migration, the Sahara Desert, the Victoria Falls, and the Okavango River Delta.

Poza nim na tej liście znajdują się Kilimandżaro, Rafa Koralowa Morza Czerwonego, Wielka Migracja w Serengeti, Sahara, Wodospady Wiktorii, oraz Delta Rzeki Okawango.

n0000000.jpg

n000000.jpg

n000.jpg

Ngorongoro crater was named after Maasai shepherds who use the "ngorongoro" shepherd's bells when grazing their cattle. The name is not accidental, because this is what the bell sounds like.

Nazwę krateru Ngorongoro ustanowili masajscy pasterze, którzy podczas wypasu bydła używają dzwonków pasterskich o nazwie "ngorongoro". Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ dzwonek właśnie taki wydaje dźwięk.

n00000.jpg

n0000.jpg

n09.jpg

n10.jpg

According to archaeological research, the Ngorongoro Crater was formed more than 2.5 million years ago. The first fossils confirming the presence of anthropoid in this area are dated at this time. The Maasai appeared in these areas about 2,000 years ago and have lived to this day.

Według badań archeologów, krater Ngorongoro, powstał ponad 2,5 miliona lat temu. I na ten czas datowane są pierwsze skamieniałości potwierdzające obecność człekokształtnych na tych terenach. Masajowie pojawili się na tych terenach około 2000 lat temu i mieszkają po dzisiejszy dzień.

n12.jpg

n24.jpg

n25.jpg

n26.jpg

n27.jpg

The crater viewpoint is a maddening gigantic chasm with an area of approximately 260 square kilometers. To get to it, you first need to climb to an altitude of about 2,300 m above sea level. If someone thought that it is always warm in Africa near the equator, at an altitude of 2,300 m it is crisp, even cold.

Punkt widokowy na krater to obłędna, gigantyczna rozpadlina o powierzchni około 260 km kwadratowych. Aby się do niego dostać, trzeba najpierw wspiąć się na wysokość około 2300 m n.p.m. Gdyby się komuś wydawało, że w Afryce w pobliżu równika zawsze jest ciepło, to na wysokości 2300 m jest rześko, wręcz zimno.

n30.jpg

n31.jpg

n32.jpg

n33.jpg

You go down a steep gravel road to the crater. Over time, we notice the first wild animals. But this is just a foretaste of what awaits us there. The first zebras appear, such as wildebeest. It's getting interesting.

Do krateru zjeżdża się stroma szutrową drogą. Z biegiem czasu dostrzegamy pierwsze dziko żyjące zwierzęta. Ale to dopiero przedsmak tego, co czeka nas na miejscu. Pojawiają się pierwsze zebry, taki, antylopy gnu. Robi się ciekawie.

n34.jpg

n35.jpg

n36.jpg

n37.jpg

n38.jpg

Victims and torturers eye to eye

Ofiary i oprawcy oko w oko

In the crater you can find everything that is found in most zoos in the world. Nevertheless, not on that scale and not so close.
There are plenty of animals, and they all live side by side without a fence. They live as if nothing is going to happen. It is a bit like today's Europe.

W kraterze można spotkać wszystko co jest w większości ogrodów zoologicznych na świecie. Niemniej jednak nie w takiej skali i nie tak blisko.
Zwierząt jest mnóstwo, i wszystkie żyją obok siebie bez ogrodzenia. Żyją tak, jakby nic się nie miało wydarzyć. Przypomina to trochę dzisiejszą Europę.

n43.jpg

n44.jpg

n45.jpg

Maasai gazelles and smaller savanna gazelles graze. Hyenas wander here and there.

Wypasają się gazelki masajskie i mniejsze gazelopki sawannowe. Gdzieniegdzie wędrują hieny.

Giraffes in the Ngorongoro Reserve

Żyrafy w rezerwacie Ngorongoro

There are quite a few of them there. They stroll majestically in groups, completing the Ngorongoro landscape with their slender figures.

Jest ich tam sporo. Majestatycznie spacerują najczęściej grupkami dopełniając swymi smukłymi sylwetkami krajobraz ngorongoro.

n22.jpg

You can see a lazy lion nearby, throbbing in the sun, and nearby a herd of lionesses that work for the Lion King. In Ngorongoro Crater, we can also meet warthogs, ostriches and other birds.

Widać w pobliżu leniwego lwa, który pręży się na słońcu, a nieopodal stado lwic, które pracują na króla Lwa. W kraterze Ngorongoro możemy spotkać również Guźce, strusie i inne ptaki.

n32.jpg

n39.jpg

n40.jpg

This phenomenon is now rare. You can see uninhibited black rhinoceros grazing in the wild. There are also foxes, more hyenas, buffaloes, zebras and king cranes.

To zjawisko należy już do rzadkości. Widać wypasające się na wolności, nieskrępowane czarne nosorożce. Pojawiają się też lisy, kolejne hieny, bawoły, zebry, czy żurawie królewskie.

Masai village

Masajska wioska

n23.jpg

n13.jpg

I was told in Zanzibar that the Maasai there had nothing to do with the Maasai of Tanzania. They do not graze cattle, but walk laden with bundles of gadgets for tourists. Like costumes, the silhouette is correct, but the real Maasai are only on the continent - in Tanzania.

Mówiono mi na Zanzibarze, że tamtejsi Masajowie nie mają nic wspólnego z Masajami z Tanzanii. Nie wypasają bydła tylko chodzą objuczeni tobołami z gadżetami dla turystów. Niby kostiumy, sylwetka się zgadza, ale prawdziwi Masajowie są tylko na kontynencie - czyli w Tanzanii.

n13.jpg

n14.jpg

n15.jpg

Unfortunately, the mainland Maasai, although they are still grazing cattle, have been hit by tourist commerce. Their original houses seem to offer gadgets found in Zanzibar.

Niestety kontynentalnych Masajów, choć dalej zajmują się wypasaniem bydła dopadło turystyczna komercja. Niby ich oryginalne domy oferują gadżety spotykane również na Zanzibarze.

n16.jpg

n17.jpg

n18.jpg

n20.jpg

n21.jpg

Enjoy 😉

n04.jpg

n05.jpg

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?


15

1

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.