Cambodia, Battambang - home production of rice paper - my journey through Asia 

vlcsnap_2023_02_18_13h46m35s238.png

Another unpublished and unprocessed film material (i.e. so-called salad) from a trip around Asia. In some time I will edit a short video from the trip, but for now I am posting the so-called shorts, which are currently very popular. We are back in Battambank.

Kolejny niepublikowany i nieprzerabiany materiał filmowy (czyli tak zwana surówka) z podroży po Azji. Za pewien czas zmontuję z podróży filmik kilkunastominutowy, ale póki co wstawiam tak zwane shorty, które są obecnie bardzo popularne. Jesteśmy ponownie w Battambank.

vlcsnap_2023_02_18_13h46m43s558.png

vlcsnap_2023_02_18_13h46m52s247.png

We return with memories to Cambodia. Once again we are in Battambang. This town is not only the infamous "Bamboo Train" caves with bats or the infamous remains of the Khmer Rouge.

Wracamy wspomnieniami do Kambodży. Po raz kolejny jesteśmy w Battambang. Ta miejscowość to nie tylko osławiona "Bamboo Train" jaskinie z nietoperzami czy zniasławione pozostałości po czerwonych Khmerach.

vlcsnap_2023_02_18_13h45m49s035.png

vlcsnap_2023_02_18_13h46m07s447.png

Our guide, with whom we still keep in touch on social media, drove us in his fancy tuk-tuk around places not very popular for tourists.

Nasz przewodnik, z którym do dzisiaj utrzymujemy kontakt w mediach społecznościowych obwoził nas swoim wypasionym tuk-tukiem po miejscach mało popularnych turystycznie.

vlcsnap_2023_02_18_13h47m14s036.png

vlcsnap_2023_02_18_13h47m21s227.png

vlcsnap_2023_02_18_13h45m24s173.png

One of such places was a small factory, basically a backyard, where rice paper was produced. Paper, of course, only in name, because basically it is the basis of cuisine in Southeast Asia.

Jednym z takich miejsc była mała fabryczka, w zasadzie przydomowa, w której wytwarzano papier ryżowy. Papier oczywiście tylko z nazwy, bo w zasadzie to podstawa kuchni w Azji południowo-wschodniej.

vlcsnap_2023_02_18_13h47m38s629.png

The famous spring rolls are made of this paper, but not only because it is used for many other dishes, it is generally used in cooking.

Z tego właśnie papieru przygotowuje się między innymi osławione Sajgonki, ale nie tylko bo służy on do wielu innych potraw, generalnie ma zastosowanie kulinarne.

vlcsnap_2023_02_18_13h47m03s824.png

In the next installment, we will visit a home distillery, where rice wine is produced, or rather rice moonshine.

W kolejnej odsłonie zawitamy do przydomowej gorzelni, gdzie produkuje się wino ryzowe, a w zasadzie bardziej bimber ryżowy.

ornament_travel3.png

How do you rate this article?

13


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.