Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

VNDC-Solutions for the new financial era

By phuongphamkt | phuong_pham_kt | 23 Apr 2020


*** VNDC- Stablecoin thời gian của con người

     - VNDC là một trong những tài sản của họ, một trong những tài năng của họ, một trong những tài năng của họ. Nam. VNDCiêu của chúng tôi và phát triển của chúng tôi.

 *** VNDC.io - là một trang web và một trong thay đổi, một trong những tối. Quá tải và chuyển đổi số lượng lớn, lớn và mạng.

  *** năng lực

      + Vỉ tính: VNDC với giá trị tương đương với VND (1 VNDC = 1 VND)
      + Thành phần không giới hạn: Thay đổi đồng tiền và bất cứ khi nào để thay đổi và không thay đổi và không bị thay đổi.
     + Minh minh và một: một trong thương hiệu của nhau. Phần mềm và phần mềm trang web của bạn.
       + Phần mềm nghệ thuật Blockchain: văn bản của bạn và bạn có thể sử dụng. Công nghệ của chúng tôi và an ninh theo.

TIẾNG VIỆT 5e4e7c3f593de7bc4f942fdff75c9a0c6b4754627369474dce6d55bbfc5416b1.png

Tiền điện tử một loại tiền, tiền điện tử cao

Khi kết hợp với nhau, khi bạn kết hợp với nhau
  .
Phần mềm của chúng tôi
  - Thông tin cao : Hiện tại, tiền tệ Việt Nam đang chịu tỷ lệ lạm phát hàng năm spaces 3%. Tối đa 12,79%, hàng hóa của chúng tôi là 9,79% trong khi kết hợp với nhau. Trọng trong tổng hợp có thể có một số tài năng, tài năng và tài năng của bạn.

*** Ưu điểm tối đa:
_
Ví _VNDC có thể có thiết bị trong khi ăn và thời gian, sự cố và sự quan tâm của bạn.
Có khả năng ứng dụng và trò chơi cho và giao dịch
_Oportport chuyển đổi sang hát và tài năng của họ

*** hạ trao đổi tiền

7b7088ccb28b69c2ba30d583e106c19418b3247d7f2d09cb6c1d6d30d97ac8d7.png

Trao đổi và mua và bán tiền điện tử dễ dàng với VNDC

b665209b4503b0b95c0d57fa7050c354a23fbcdddd76795b7c33651bae6aac90.png

 

 

*** Cách kiếm tiền với VNDC

==>Becoming a business partner of VNDC

      1. Basic partners
      2. Silver Partner
      3. Gold Partner
      4. Diamond paảtner   

   --benefits received: 

       + Receive 25VNDC per successful referrer

       + Enjoy interest up to 12% a year

       + Enjoy 6% commission from the user

       + 1% credit line interest

       + 0.1% of VNDC buy / sell transactions via partners

****Instruction for registration and KYC

==> See VNDC here https://signup.vndc.io/6277729709288679326

 1- Registration

You fill in the information, email address, phone number, non-robot confirmation, and then choose to agree to the terms of registration.

Then choose to register.
-after that you go to gmail to verify your account

2-instructions for KYC on VNDC.IO

-To verify your account on VNDC.IO, you just need to select your account verification then fill out the verification information:

-Here you have 2 options: verify by cmnd or passport verification.

**Note: Here you must write the registration name exactly with the name in the bank account. Because when you want to sell you can only change the bank type and bank account number only.

- b need to prepare 3 photos :

   + the front of the identity card

   + back of identity card

   + Face and front photo ID

Finally choose verification and wait 24 hours for the system to verify

For more details, see here : 

https://youtu.be/B3VorIuDzhM

Register VNDC here :

https://signup.vndc.io/6277729709288679326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How do you rate this article?

1


phuongphamkt
phuongphamkt

tôi tên phương, thích kiếm tiền online và nghiên cứu thị trường tiền ảo


phuong_pham_kt
phuong_pham_kt

kiếm tiền online kỉ nguyên mới_2020

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.