Wood hedgehog (Hydnum repandum) - Almost like a chanterelle


k00.jpg

k0.jpg

k03.jpg

This mushroom is deceptively similar to an edible pepper, but only from above. Its hymenophore is completely different than the plaques known to all mushroom pickers.

Ten grzyb do złudzenia przypomina pieprznika jadalnego, ale tylko z góry. Jego hymenofor jest zupełnie inny, niż znane wszystkim grzybiarzom blaszki.

k04.jpg

k06.jpg

k07.jpg

It has thin, delicate needles that are easily damaged mechanically and fall off. It is an edible mushroom, but its taste values are not its forte. It can be prepared with other types of mushrooms, it is not very tasty on its own.

Posiada bowiem cienkie, delikatne igiełki, które łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym i odpadają. Jest grzybem jadalnym, ale jego wartości smakowe nie są jego mocną stroną. Można go przyrządzać z innymi gatunkami grzybów, sam nie jest zbyt smaczny.

k10.jpg

k11.jpg

k13.jpg

The color of this mushroom's cap ranges from light yellow through ocher, sometimes whitish to pale orange. When it is young it is convex, becoming wrinkled and lumpy with age. The surface of the hat is dry, slightly matte, suede.

Kapelusz tego grzyba może mieć kolor od jasnożółtego, poprzez ochrowy, czasami białawy do blado-pomarańczowego. Gdy jest młody jest wypukły, z wiekiem staje się pomarszczony, nierówny. Powierzchnia kapelusza jest sucha, lekko matowa, zamszowa.

k14.jpg

k15.jpg

k17.jpg

The hymenophore is made of delicate pale yellow spines that become very brittle with age. When preparing a meal of chokeberry, the spikes are removed.

Hymenofor zbudowany jest z delikatnych kolców w kolorze bladożółtym, które z wiekiem stają się bardzo kruche. Przyrządzając potrawę z kolczaka kolce się usuwa.

k18.jpg

k19.jpg

k20.jpg

The leg is centrally located, quite thick, in the color of a hat. It is slightly thicker at the base.

Nóżka jest umiejscowiona centralnie, dość gruba, w kolorze kapelusza. Przy podstawie jest nieco grubsza.

k21.jpg

k22.jpg

k23.jpg

The flesh has a very pleasant, delicate smell, while the taste is a bit like soap and causes the release of a large amount of saliva after tasting. The color of the flesh is the color of the cap, pale orange, whitish.

Miąższ ma bardzo przyjemny, delikatny zapach, natomiast w smaku przypomina trochę mydło i powoduje po spróbowaniu wydzielanie się dużej ilości śliny. Kolor miąższu jest koloru kapelusza, blado-pomarańczowy, białawy.

k24.jpg

k25.jpg

k26.jpg

The mushroom is a very common species. It grows in large groups mainly in coniferous forests. It appears in July and grows until late autumn. It is an edible mushroom, but of negligible taste.

Grzyb jest gatunkiem bardzo pospolitym. Rośnie w dużych grupach głównie w lasach iglastych. Pojawia się w lipcu i rośnie do późnej jesieni. Jest grzybem jadalnym, ale o znikomych walorach smakowych.

k27.jpg

k28.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?

17


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.