Very rare arboreal mushrooms - Saffron oysterling (Crepidotus crocophyllus)


g000.jpg

g00.jpg

This very rare species of mushroom, also known as saffron oyster, was observed in my independent Poland in two regions. The first is the area of the Białowieża Primeval Forest, and the second is near Krakow.

Ten bardzo rzadki gatunek grzyba, nazywany też ostrygą szafranową, zaobserwowany został w mojej niepodległej Polsce w dwóch regionach. Pierwszy to obszar Puszczy Białowieskiej, a drugi to okolice Krakowa.

g01.jpg

g03.jpg

g04.jpg

The mushroom is quite picky about the environment in which it grows. Usually it grows singly or in small groups on old tree logs, most often oak, sometimes also on living oak. Conifers are very rarely chosen as a habitat.

Grzyb jest dość wybredny jeśli chodzi o środowisko w którym wyrasta. Zazwyczaj rośnie pojedynczo, lub w niewielkich grupach na kłodach starego drzewa, najczęściej dębowego, czasami na rośnie również na żywym dębie. Drzewa iglaste są bardzo rzadko wybierane na siedlisko.

g0.jpg

g05.jpg

g06.jpg

It appears in autumn and can also be found in winter if it is warm.

Pojawia się jesienią i można go spotkać również w zimie jeśli jest ciepła.

g07.jpg

g08.jpg

The mushroom is not yet described in terms of its culinary or poisonous properties. In scientific studies, under the rubric edible or poisonous, there is the word - unknown.

Grzyb nie jest na razie opisany jeśli chodzi o jego właściwości kulinarne czy też trujące. W opracowaniach naukowych w rubryce wykorzystanie jadalny czy trujący widnieje słowo - nieznany.

g09.jpg

g10.jpg

The mushroom cap is velvety in color. The shape is oyster-like. It has no visible leg and is laterally attached to the wood.

Kapelusz grzyba ma aksamitny kolor. Kształt ma ostrygowaty. Nie posiada widocznej nóżki i jest przytwierdzony do drewna bocznie.

g12.jpg

g13.jpg

Young gills have a white color, with age they take the color of a hat, slightly orange, yellow-orange, chestnut-orange.

Młode blaszki mają biały kolor, z wiekiem przybierają kolor kapelusza, lekko pomarańczowy, żółto-pomarańczowy, kasztanowo-pomarańczowy.

g11.jpg

The flesh is the color of a mushroom, it does not have a pronounced taste and smell. The white spores of the fungus, on the other hand, have a strongly unpleasant odor.

Miąższ jest koloru grzyba, nie ma wyraźnego smaku i zapachu. Mocno nieprzyjemny zapach mają natomiast białe zarodniki grzyba.

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


8

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.