Phoenix mushroom (Pleurotus pulmonarius) a rarity among oyster mushrooms


bo00.jpg

bo10.jpg

bo16.jpg

This species of fungus is rarely found in classical forests. Due to its love of thickets and moisture, it can, in principle, only be found in forests. Due to its white or white-transparent color, it is a difficult object to film or take pictures, but it is very tasty.

Ten gatunek grzyba nieczęsto spotykany jest w klasycznych lasach. Przez swoje zamiłowanie do gęstwiny i wilgoci, można go w zasadzie spotkać jedynie w puszczach. Ze względu na swoja białą, lub biało-transparentną barwę jest trudnym obiektem do filmowania czy robienia zdjęć, ale jest za to bardzo smaczny.

bo0.jpg

bo01.jpg

bo17.jpg

The spoon oyster mushroom (Pleurotus pulmonarius) has definitely smaller fruiting bodies than the oyster mushroom. They are also very delicate. It is a rare mushroom, but it is not protected and can be harvested in forests. For now, there is no breeding version.

Boczniak łyżkowaty (Pleurotus pulmonarius) ma zdecydowanie mniejsze owocniki niż boczniak ostrygowaty. Są one również bardzo delikatne. Jest grzybem rzadkim, ale nie podlega ochronie i można go pozyskiwać w lasach. Na razie nie ma wersji hodowlanej.

bo02.jpg

bo04.jpg

The hat is pale, white, cream, sometimes pale brown with yellowing edges. It can reach up to 10 cm in diameter. Its color changes to gray-brown with age.

Kapelusz jest jasny, biały, kremowy, czasami bladobrązowy z żółknącymi brzegami. Może osiągnąć do 10 cm średnicy. Z wiekiem jego kolor zmienia się na szarobrązowy.

bo05.jpg

bo06.jpg

The oyster mushroom blades are the color of the entire fruiting body, they are delicate, converging on a short leg. The leg, in turn, can be in different positions, it can be side or central.

Blaszki boczniaka mają kolor całego owocnika, są delikatne, zbiegają się na krótkiej nóżce. Nóżka z kolei może występować w różnych położeniach, może być boczna lub centralna.

bo07.jpg

bo08.jpg

The flesh of this oyster mushroom is thin but firm, with a pleasant, delicate mushroom aroma, sometimes slightly anise-like, the taste is also very pleasant and delicate mushroom.

Miąższ tego boczniaka jest cienki ale jędrny, o przyjemnym delikatnym grzybowym zapachu, czasem delikatnie anyżkowy, smak również bardzo przyjemny i delikatny grzybowy.

bo11.jpg

bo09.jpg

This species of oyster mushroom loves areas where the stand is quite dense. It definitely prefers places with a lot of moisture, but it happens sometimes in dry, sandy areas. The fungus is most often found on the remains of hardwood.

Ten gatunek boczniaka, bardzo lubi tereny w których drzewostan jest dość gęsty. Zdecydowanie preferuje miejsca gdzie jest dużo wilgoci, ale zdarza si e spotkać ten gatunek na terenach suchych piaszczystych. Grzyba można najczęściej spotkać na resztkach drewna liściastego.

bo12.jpg

bo13.jpg

The favorite tree species on which this species of oyster mushroom grows is poplar. Of course, it can also be found on willow, oak or birch, but much less frequently. The fungus, unlike the oyster mushroom, appears in summer and grows until late autumn if it is warm and humid.

Ulubionym gatunkiem drzewa na którym rośnie ten gatunek boczniaka jest topola. Oczywiście można go również spotkać na wierzbie, dębie czy brzozie, ale znacznie rzadziej. Grzyb w przeciwieństwie do boczniaka ostrygowatego pojawia się latem i rośnie do późnej jesieni jeśli jest ciepła i wilgotna.

bo15.jpg

bo16.jpg

bo18.jpg

ornament_kuchnia1.png

It is a very tasty edible mushroom, but it is also a place where the larvae of many insects like to live. If you can find fruiting bodies without tenants, you can make a great dish from them. Prepared from oyster mushrooms, for example, breadcrumbs fried in fat. Lick your fingers 😋

Jest bardzo smacznym grzybem jadalnym, ale jest też miejscem w którym lubią żyć larwy wielu owadów. Jeśli u da nam się znaleźć owocniki bez lokatorów, można przyrządzić z nich świetne danie. Przyrządzany z boczniaka na przykład kotleciki w panierce smażone na tłuszczu. Palce lizać 😋

Enjoy 😉

ornament_fungi1.png

How do you rate this article?

13


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.