Mycena Rosea mushroom with hallucinogenic muscarine


r00.jpg

r08.jpg

The mushroom is inedible or even poisonous. It all depends on the amount that a person will eat. Small amounts may have hallucinogenic properties due to the muscarinic content in the mushroom, which has a destructive effect on the nervous system.

Grzyb jest niejadalny, albo nawet trujący. Wszystko zależy od ilości jaką spożyje człowiek. Niewielki ilości mogą mieć właściwości halucynogenne ze względu na zawartą w grzybie muskarynę, która działa destrukcyjnie na układ nerwowy.

r0.jpg

The color of the mushroom is pink, but it can be found in various shades, from very intense to pale, faded color. The hat can reach a diameter of up to 60 mm. The shape of the hat is bell-shaped, with a fairly large hump, becomes flat with time and curled upwards in old age. The surface of the hat is shiny, smooth and slightly slippery when wet. The gills are clearly visible through the surfaces.

Grzyb jest koloru różowego, ale spotkać go można w różnych odcieniach, od bardzo intensywnej po bladą wyblakłą barwę. Kapelusz może osiągnąć średnicę do 60 mm. Kształt kapelusza jest dzwonkowaty, z dość dużym garbkiem, z czasem staje się płaski a na starość wywinięty ku górze. Powierzchnia kapelusza jest błyszcząca, gładka lekko śliska gdy jest wilgotna. Przez powierzchnie widać wyraźnie prześwitujące blaszki.

r01.jpg

The gills are loosely arranged and wide, white or slightly pink in color.

Blaszki są luźno ułożone i są szerokie, mają biały lub delikatnie różowy kolor.

r09.jpg

r10.jpg

The leg is white, sometimes with slight pink discoloration. It has a cylindrical shape, slightly thicker at the base. It's empty inside. Characteristic hairs can be seen at the bottom of the leg.

Nóżka ma biały kolor, czasami delikatne różowe przebarwienia. Ma walcowaty kształt, nieco grubsza u podstawy. W środku jest pusta. U dołu nóżki widać charakterystyczne włoski.

r03.jpg

r05.jpg

r15.jpg

r16.jpg

r19.jpg

The flesh is white, brittle, quite watery and tough. It has a delicate radish flavor and aroma.

Biały miąższ, jest kruchy, dość wodnity i łykowaty. Posiada delikatny smak i zapach rzodkiewki.

r17.jpg

r18.jpg

r06.jpg

We can meet the fungus in the summer, until late autumn. Likes areas with deciduous or mixed ground. The neighborhood of oaks and beech trees suits him best.

Grzyba możemy spotkać w okresie letnim, aż do późnej jesieni. Lubi tereny z podłożem liściastym lub mieszanym. Najbardziej odpowiada mu sąsiedztwo dębów i buków.

r12.jpg

r13.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


12

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.