Linden blossom - food for bees, medicine for humans

Linden blossom - food for bees, medicine for humans


   

l02.jpg

l000.jpg

The lime tree under which I like to sit in the park has finally blossomed. My tablet is caked with nectar particles that fall off the flowers abundantly.

Piła pod którą lubię siedzieć w parku, w końcu zakwitła. Mój tablet jest oblepiony drobinkami nektaru, który obficie spada z kwiatów.

l00.jpg

l03.jpg

l04.jpg

l10.jpg

l11.jpg

Sitting under this linden tree, I get the impression that I am sitting at the beehive. Because it is so in the stock, the whole tree is roaring with bees working on it.

Siedząc pod tą lipą odnoszę wrażenie, że siedzę przy ulu. Bo w zasadzie tak jest, całe drzewo aż huczy od pracujących na nim pszczół.

l12.jpg

l13.jpg

l14.jpg

The harvest season has begun for them, which they must use and stockpile before winter.

Rozpoczął się dla nich okres żniw, który muszą wykorzystać, i zgromadzić zapasy przed zimą.

l15.jpg

l16.jpg

l17.jpg

Perfect honey is made from linden flowers, which has an unusual white color. Like any honey, it has many healing properties.

Z kwiatów lipy powstaje doskonały miód, który ma nietypową białą barwę. Jak każdy miód, ma wiele właściwości leczniczych.

p1140657.jpg

The linden flower has a beautiful aroma, and after drying it you can make excellent and healing teas.

Kwiat lipy ma przepiękny aromat, i po zasuszeniu można z niego robić doskonałe i lecznicze herbatki.

l05.jpg

l06.jpg

Linden flowers are useful in the treatment of colds, flu, tonsillitis, bronchitis and pharyngitis, as they have excellent diaphoretic effects and contain a large amount of vitamin C. Lipa also contains flavonoids, i.e. antioxidant compounds with anti-cancer properties. Linden flower also contains quercetin, which reduces the permeability of blood vessels, and tiliroside, a substance with strong anti-inflammatory properties.

Kwiaty lipy są przydatne w leczeniu przeziębień, grypy, anginy, zapalenia oskrzeli, gardła, gdyż mają doskonałe działania napotne i zawierają dużą ilość witaminy C. Lipa zawiera również flawonoidy czyli związki antyoksydacyjne o działaniu przeciwnowotworowym. Kwiat lipy zawiera również kwercetynę która zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych, oraz tylirozyd substancję o silnych właściwościach przeciwzapalnych.

l07.jpg

l08.jpg

The flower also contains large amounts of tannins that support digestive processes, it contains vitamin PP, which improves the functioning of the brain.

Zawiera również duże ilości garbników, które wspomagają procesy trawienne, zawiera witaminę PP, która usprawnia funkcjonowanie mózgu.

l09.jpg

Linden flower infusion, which contains a large amount of essential oils, has a relaxing and calming effect, reduces muscle tension and helps you fall asleep.

Napar z kwiatów lipy, która zawiera dużą ilość olejków eterycznych, działa relaksująco i uspokajająco, zmniejsza napięcie mięśni i ułatwia zasypianie.

kwiatki_logo.png

Silesia Poland July 2021

How do you rate this article?


17

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.