Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Honey festival in the Silesian Park - lectures on bees, hives, what is bee bread, propolis and many strange honeys


ps04.jpg

p1130685.jpg

p1130686.jpg

p1130687.jpg

p1130688.jpg

ps09.jpg

ps10.jpg

ps11.jpg

[EN]  An information point about the life of bees is organized at the exhibition. The sound board tells the story of the bees quite precisely. Additionally, you can see an example of a hive - a hive protoplast, which was created in tree trunks, creating a habitat for bee colonies. Various houses for bees were also shown, enabling them to survive in unfavorable climatic conditions.

[PL] Na wystawie zorganizowany punkt informacyjny o życiu pszczół. Tablica dźwiękowa opowiada o pszczołach dość precyzyjnie. Dodatkowo można obejrzeć przykładową barć - protoplastę ula, które tworzono w pniach drzew, tworząc siedlisko dla pszczelich rodzin. Pokazywano również różne domki dla pszczół umożliwiające im przetrwanie w niesprzyjających warunkach klimatycznych.

p1130689.jpg

p1130694.jpg

What honeys and products were available at the exhibition?

Jakie miody i wyroby były dostępne na wystawie?

[EN] Varietal honey, that is: linden honey, heather honey, acacia honey, rapeseed honey, multiflorous honey, nectar-honeydew honey, nectar-honeydew honey with propolis, coniferous fall honey, bee honey with propolis in honeydew honey

[PL] Miody odmianowe czyli: miód lipowy, miód wrzosowy, miód akacjowy, miód rzepakowy, miód wielokwiatowy, miód nektarowo-spadziowy, miód nektarowo-spadziowy z propolisem, miód spadź iglasta, miód pierzga z propolisem w miodzie spadziowym

ps03.jpg

ps08.jpg

[EN] Apart from honey, it was possible to buy cosmetic products based on bee products, such as shampoos, tonics, bio-creams, propolis drops and lozenges, ointments based on bee venom. In addition, you could buy candles made of natural beeswax, which effectively ionize the air, neutralize cigarette smoke, and thanks to the pleasant smell of honey, they create a pleasant, relaxing atmosphere

[PL] Poza miodami można było nabyć wyroby kosmetyczne na bazie produktów pszczelich, jak, szampony, toniki, bio-kremy, krople i pastylki propolisowe, maści na bazie jadu pszczelego. Poza tym można było kupić świece z naturalnego wosku pszczelego które skutecznie jonizują powietrze, neutralizują dym z papierosów, a poprzez przyjemny zapach miodu tworzą przyjemną, relaksacyjną atmosferę

We bought two honeys, one is buckwheat and the other is rapeseed

Kupiliśmy sobie dwa miody, jeden jest gryczany, drugi rzepakowy

mio00.jpg

Buckwheat honey

Miód gryczany

[EN] Buckwheat honey is dark in color, from brown to brown. It has an unusual spicy and even burning taste. This type of honey contains very large amounts of magnesium. It is used in the treatment of cardiovascular diseases and atherosclerosis. It also effectively supports the work and cleanses the liver of toxins. It also improves the work of the heart muscle, hearing and sight.

[PL] Miód gryczany jest ciemnej barwy, od brązowej do brunatnej. Ma nietypowy ostry a nawet piekący smak. Ta odmiana miodu zawiera bardzo duże ilości magnezu. Stosowany jest przy leczeniu schorzeń układu krążenia, miażdżycy. Skutecznie też wspomaga pracę i oczyszcza wątrobę z toksyn. Poprawia również pracę mięśnia sercowego, słuchu i wzroku.

mio04.jpg

mio02.jpg

Rapeseed honey

Miód rzepakowy

[EN] This is an unusual type of honey, because after crystallization it is white and cream in color. It has a high glucose content, up to 70%. Effectively supports the treatment of the liver and gall bladder, cardiovascular diseases and atherosclerosis

[PL] To nietypowa odmiana miodu, bo po krystalizacji jest on koloru biało-kremowego. Ma dużą zawartość glukozy, do 70%. Skutecznie wspomaga leczenie wątroby oraz woreczka żółciowego, choroby układu krążenia, i miażdżycy

mio03.jpg

mio01.jpg

Flower pollen (Propolis)

Pyłek kwiatowy (Propolis)

[EN] You can buy a lot of derivative preparations at the market, e.g. pollen. It is a concentrate of vitamins brought to the hive by bees. It is one of the greatest nutrients created by nature, and also a remedy for many ailments. Flower pollen heals or supports the treatment of stomach and duodenum in peptic ulcer disease of these organs, has antiatherosclerotic effects, supports the prostate gland, heals blood diseases such as anemia, and increases mental performance. It contains a whole range of vitamins A, E, C, B1, B2, B6, folic acid, and essential elements such as: potassium, phosphorus, calcium, zinc, sodium, iron, magnesium, manganese, silicon, selenium and even barium.

[PL] Na targu można kupić bardzo wiele preparatów pochodnych, np. pyłek kwiatowy. Jest on koncentratem witamin przynoszonym do ula przez pszczoły. To jedna z najwspanialszych odżywek stworzonych przez naturę, a zarazem lek na wiele dolegliwości. Pyłek kwiatowy leczy lub wspomaga leczenie żołądka i dwunastnicy przy chorobie wrzodowej tych organów, posiada działania przeciwmiażdżycowe, wspomaga gruczoł krokowy, leczy choroby krwi takie jak anemia, podnosi sprawność umysłową. Zawiera całą gamę witamin A, E, C, B1, B2, B6, kwas foliowy, oraz niezbędne pierwiastki jak: potas, fosfor, wapń, cynk, sód, żelazo, magnez, mangan, krzem, selen a nawet bar.

ps07.jpg

What is pierzga (propolis?)

Co to jest pierzga?

[EN] Bread is pollen mixed with honey and secretions from the salivary glands of bees, deposited in the honeycomb chambers. This is also where the lactic acid fermentation of pollen takes place, where it breaks down into peptides and amino acids, becoming better absorbed by humans. Of course, this makes the bee bread even richer in vitamins and microelements and is more effective in fighting many diseases

[PL] Pierzga to pyłek kwiatowy zmieszany z miodem i z wydzieliną z gruczołów ślinowych pszczół, złożonych w komorach plastra pszczelego. Tam też zachodzi fermentacja mlekowa pyłku, gdzie ulegają rozpadowi na peptydy i aminokwasy, stając się lepiej przyswajalne dla człowieka. Oczywiście pierzga przez to jest jeszcze bardziej bogata w witaminy i mikroelementy i ma większą skuteczność w zwalczaniu wielu chorób

pie01.jpg

pie02.jpg

 

2r8F9rTBenJQonvFkRsaKAH39jaKNoUwtKLXMK2cfPvndA8n4Wtya21rRuntc5d37sFGGpwQRWASc3nggUxfyreRjjgyhKxUi7MU6C6TuabjdiuXiafXreqBoL2pQVxD4.webp?format=webp&mode=fit
Photo: Panasonic Lumix FZ82, May 2021, Silesia

all photos were taken by me and are my property


© Copyright marianomariano

How do you rate this article?

4


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.