Half-free morel (Morchella semilibera - Mitrówka półwolna) - edible spring mushroom


mi00.jpg

Hat / Kapelusz

[EN] The mushroom's hat is only more or less half attached to the stem, the rest are separated and free. It is different from the morels, the hat is fused with the stem. The hat is much smaller than other morels, it can be up to 8 cm in height. The surface of the hat is all vertically and transversely ribbed. The color of the hat is light brown, olive-brown, brown. Sometimes yellow-brown.

[PL] Kapelusz grzybka tylko mniej więcej w połowie jest przyrośnięty do nóżki, reszta jest odseparowana i swobodna. Jest inaczej niż u smardzu, grze kapelusz jest z nóżką zrośnięty. Kapelusz jest znacznie mniejsza niż u innych smardzowatych, może mieć do 8 cm wysokości. Powierzchnia kapelusza jest cała żeberkowana pionowo i poprzecznie. Kolor kapelusza jest jasnobrązowy, oliwkowo-brązowy, brązowy. Czasami żółto-brązowy.

mi13.jpg

mi01.jpg

Nóżka, Leg

[EN] The leg is usually white, although it sometimes has a slightly pink or yellow or cream shade. It is relatively long, thick, cylindrical, can be up to 10 cm high, and makes up most of the mushroom. Leg diameter up to 2 cm. It's empty inside.

[PL] Nóżka ma najczęściej kolor biały, choć bywa, że wpada w lekko różowy lub żółty lub kremowy odcień. Jest stosunkowo długa, gruba, walcowata, może mieć do 10 cm wysokości i stanowi większość grzyba. Średnica nóżki do 2 cm. W środku jest pusta.

mi02.jpg

mi12.jpg

mi04.jpg

Flesh / Miąższ

[EN] The flesh is quite thin and there is little of it in the mushroom, because most of it is a stem, it is brittle and brittle. The smell and taste is clearly mushroom and pleasant.

[PL] Miąższ jest dość cienki, i jest go w grzybie mało, ponieważ większość to nóżka, jest kruchy i łamliwy. Zapach i smak wyraźnie grzybowy i przyjemny.

mi09.jpg

mi10.jpg

Occurrence, Występowanie

[EN] Occurrence - occurs in early spring, most often in April, often in groups. It can be found in deciduous forests, riparian forests, parks and gardens. The fungus prefers moist and fertile soil. The semi-free Mitrówka can also be found along forest paths and roads.

[PL] Występowanie - występuje wczesną wiosną, najczęściej pojawia się w kwietniu, często gromadnie. Można ją spotkać w lasach liściastych, lasach łęgowych, w parkach i ogrodach. Grzyb preferuje miejsca wilgotne, i żyzne gleby. Mitrówkę półwolną można też często spotkać przy leśnych ścieżkach i drogach.

mi03.jpg

mi11.jpg

Application , Zastosowanie

[EN] Application: Very tasty edible mushroom, but in taste gives way to edible or conical morel In Poland, under partial protection. You can harvest in your own gardens or in horticultural areas. Outside these areas, it is under strict protection.

[PL] Zastosowanie: Bardzo smaczny grzyb jadalny, ale ustępuje smakiem smardzowi jadalnemu i czy stożkowemu. W Polsce pod częściową ochroną. Można zbierać we własnych ogródkach, czy na terenach upraw ogrodniczych. Poza tymi terenami jest pod ścisłą ochroną.

mi05.jpg

ornament_grzyby.png

How do you rate this article?


6

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.