Fungi Friday - Weekend trip to the forest, a multitude of species


fr11.jpg

A weekend trip to the forest did not bear fruit in large numbers of known edible mushrooms, but the pleasant warmth and the multitude of other species made the trip successful.

Weekendowy wypad do lasu nie zaowocował co prawda w duże ilości znanych grzybów jadalnych, ale przyjemne ciepło i mnogość innych gatunków spowodowały, że wypad był udany.

Parasol mushroom

Czubajka Kania

fr08.jpg

Parasol mushroom went first, there were a lot of them and in my previous posts you can see where they ended.

Na pierwszy ogień poszły Czubajki Kanie, których było bardzo dużo i w moich poprzednich postach widać gdzie skończyły.

fr12.jpg fr16.jpg

fr17.jpg

fr18.jpg

fr19.jpg

One batch of mushrooms went to the pans, and on the other, delicious tripe was made.

Jedna partia grzybów poszła na patelnie, a z drugiej powstały pyszne flaczki.

flaki1.jpg kan15.jpg

But when photographing Parasol mushroom, the beautiful heather was in the foreground, which appears quite abundantly in September.

Ale podczas fotografowania Kani na plan pierwszy wbił się piękny wrzos, który we wrześniu pojawia się dość obficie.

fr10.jpg

Sulphur Tuft

Maślanka Wiązkowa

I found quite large clumps of young bundle Sulphur Tuft under the beeches.

Pod bukami znalazłem spore kępki młodej maślanki wiązkowej.

fr03.jpg fr04.jpg

fr05.jpg

Elfin Saddle

Piestrzyca Kędzierzawa

At last year's stand, I met the beautiful mushroom Elfin Saddle (Helvella crispa). It grew in exactly the same place as a year ago.

Na zeszłorocznym stanowisku spotkałem pięknego grzybka Helvella crispa (Piestrzyca Kędzierzawa). Rosła dokładnie w tym samym miejscu co rok temu.

fr13.jpg

fr14.jpg

Amethyst deceiver

Lakówka ametystowa

The next find was Amethyst deceiver. Even though it is an edible mushroom, I have never picked it, but I promised myself that next time I would harvest some for trial.

Następnym znaleziskiem była Lakówka ametystowa. Mimo iż to grzyb jadalny, nigdy go nie zbierałem, ale obiecałem sobie, że następnym razem zbiorę trochę na próbę.

fr22.jpg

fr23.jpg

fr24.jpg

A beautiful beetle has made its home on one of the Amethyst deceiver. Unfortunately, it is a bane of forests, because it eats mushrooms.

Na jednej z lakówek zadomowił się piękny żuczek. To niestety zmora lasów, bo podjada mi grzyby.

fr01.jpg

fr02.jpg

Boletus Edulis

Borowik szlachetny

A noble Boletus Edulis also appeared, despite the fact that it was badly damaged by rain, it was healthy.

Pojawił się również Borowik szlachetny, mimo, iż mocno zmaltretowany deszczem był zdrowy.

fr25.jpg

Chestnut Bolete

Piaskowiec kasztanowaty

Chestnut Bolete was spotted exactly in the conditions in which it likes to grow - that is, in the middle of a forest road in the sand. He was also healthy, but he gritted between his teeth while eating scrambled eggs 😁

Piaskowiec kasztanowaty wypatrzony został dokładnie w takich warunkach, w jakich lubi rosnąc - czyli na środku leśnej drogi w piasku. Również był zdrowy, ale zgrzytał między zębami podczas jedzenia jajecznicy 😁

fr26.jpg

fr29.jpg

Boletus, tired of rain and sun, also turned out to be healthy

Podgrzybek zmęczony deszczem i słońcem również okazał się być zdrowy

fr38.jpg

Golden chanterelle

Pieprznik jadalny (kurka)

There was also an edible Golden chanterelle, one Leccinum

Pojawił się też Pieprznik jadalny, oraz jeden Koźlarz babka

fr27.jpg

fr28.jpg

Leccinum

Koźlarz babka

fr34.jpg

Some young toadstools and many species of lesser-known mushrooms. This heralds September covered in mushrooms, hopefully mostly edible.

Trochę młodych muchomorów i wiele gatunków mniej znanych grzybków. To zwiastuje obwity wrzesień w grzyby, mam nadzieje, że głównie jadalne.

fr30.jpg

fr31.jpg

fr32.jpg

fr33.jpg

fr35.jpg

fr36.jpg

Saffron milk cap

Mleczaj Rydz

At the very end, I saw a beautiful, huge Saffron milk cap. Unfortunately, he was behind the fence in the neighbor's backyard, so the photo is in a large zoom.

Na samym końcu wypatrzyłem pięknego ogromnego mleczaja rydza. Niestety był za płotem w ogródku sąsiada, więc zdjęcie na dużym zoomie.

fr37.jpg

Photo: Panasonic Lumix, September 2021, Jura, Krakow

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


12

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.