Cortinarius purpureus (Zasłonak rdzawobrązowy) - Mortal Deathly mushroom


z18.jpg

This mushroom can be found in Europe from August to October. Most often it is found in coniferous forests, where there are a lot of spruce and fir trees. It grows less often in mixed and deciduous forests with beech, birch and pine trees.

Tego grzyba można spotkać w Europie od sierpnia do października. Najczęściej występuje w lasach iglastych, gdzie jest dużo świerków i jodeł. Rzadziej rośnie w lasach mieszanych i liściastych gdzie występuje buk, brzoza, sosna.

z01.jpg

z02.jpg

It is a rare species in Poland, and there are only a few points on the map where it has been observed.

W Polsce jest gatunkiem rzadkim, i jest tylko kilka punktów na mapie gdzie go zaobserwowano.

z04.jpg

z06.jpg

The diameter of the hat can be up to 8 cm, the length of the stem can also be 8 cm. The young fruiting body has a semicircular cap, later conical, bell-shaped, and in old age it is spread out with a hump. The color of the hat is rusty brown, coppery-brown, red-brown. It is matte and smooth to the touch.

Kapelusz może mieć średnicę do 8 cm, długość nóżki również może osiągnąć 8 cm. Młody owocnik ma półkolisty kapelusz, później stożkowaty, dzwonkowaty a na starość rozpostarty z garbkiem. Kolor kapelusza jest rdzawo-brązowy, miedziano-brązowy, czerwono-brązowy. W dotyku jest matowy i gładki.

z07.jpg

z08.jpg

z09.jpg

The gills are dense, of a beautiful maroon color, sometimes red or orange.

Blaszki są gęste, w pięknym bordowym kolorze, czasami czerwone lub pomarańczowe.

z10.jpg

z11.jpg

z13.jpg

The leg is quite massive and can be over 1 cm in diameter. It is cylindrical and flexible. In a young fruiting body it is full inside, becoming empty with age. In cross section, it is orange, golden yellow.

Nóżka jest dość masywna i może mieć ponad 1 cm średnicy. Jest walcowata, elastyczna. U młodego owocnika jest pełna w środku, z wiekiem staje się pusta. W przekroju ma kolor pomarańczowy, złoto-żółty.

z14.jpg

z15.jpg

z17.jpg

The flesh has a delicate flavor and aroma reminiscent of a radish. The fungus is very poisonous. The middle of the hat has quite thick flesh, the closer to the edges, the thinner it becomes. Color in the cross section: dirty yellow, olive green.

Miąższ ma delikatny smak i zapach przypominający rzodkiew. Grzyb jest bardzo trujący. Środek kapelusza posiada dość gruby miąższ, im bliżej brzegów tym staje się on cieńszy. Kolor w przekroju brudno-żółty, oliwkowy.

z20.jpg

z21.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?


10

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.