Sirwin
Sirwin

What are they building in the park in the "Japanese Garden"? - My Actifit Report Card: April 18 2024


Co budują w parku w "Ogrodzie Japońskim"?

ac06.jpg

For several days now, intensive construction of a mysterious structure has been going on in the Silesian Park in the Japanese Garden. At first glance, it is a makeshift house, a temple on the Japanese model.

Od kilkunastu dni w Parku Śląskim w Ogrodzie japońskim trwa intensywna budowa tajemniczej konstrukcji. Na pierwszy rzut oka to prowizorka jakiegoś domu, świątyni na wzór japoński.

ac05.jpg

There are rubber mats placed around the entire garden to protect the surfaces, which would indicate that some heavy equipment is about to enter the dam. It's not visible yet.

Wokół całego ogrodu rozłożone gumowe maty, chroniące nawierzchnie, co świadczyłoby o tym, że wjedzie tama jakiś ciężki sprzęt. Na razie go nie widać.

ac07.jpg

Nobody wants to say anything, and even on the official website of the Silesian Park there is no mention of this event, apart from the information that the "Japanese Garden" will be temporarily closed.

Nikt nie chce nic powiedzieć, i nawet na oficjalnej stronie Parku Śląskiego nie ma o tym wydarzeniu wzmianki, poza informacją, że "Ogród Japoński" będzie czasowo wyłączony z użytkowania.

ac00.jpg

ac02.jpg

I became a little interested in the topic and asked some of the employees there. A film set for some production is being created there. I don't know the title or topic. Time will tell.

Zainteresowałem się trochę tematem i podpytałem trochę zatrudnionych tam pracowników. Powstaje tam plan filmowy do jakiejś produkcji. Nie znam tytułu ani tematyki. Czas pokaże.

ac04.jpg

However, I am terribly irritated by the management's treatment of the Silesian Park as a private farm, and closing the attractions during the most beautiful period is, to put it mildly, a scandal.

Niemniej strasznie mnie wkurwia traktowanie Parku Śląskiego przez dyrekcję jako prywatnego folwarku, i zamykanie atrakcji w najpiękniejszym okresie to delikatnie mówiąc skandal.

ac03.jpg

And to calm your nerves, enjoy a nice view at sunset over the pond.

A na ukojenie nerwów, trochę fajnego widoku o zachodzie słońca, nad stawem.

ac01.jpg

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

18/04/2024

ACTIVITYCOUNT.png

12570

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

16


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.