We're taking the easy way out, which is chicken on the bench


Idziemy na łatwiznę, czyli kurczak na ławce, i na kocyku

a00.jpg

a03.jpg

An exceptionally beautiful Saturday, so we decided to have lunch on the catwalk, i.e. in the park on a bench. There were several suggestions, but we stopped at grilled chicken. He was after us for a long time and he got us.

Wyjątkowo piękna sobota, więc postanowilśmy zjeść lunch na wybiegu, czyli w parku na ławce. Propozycji było kilka, ale zatrzymaliśmy się na kurczaku z rusztu. O dawna za nami chodził no i nas dopadł.

a000000.jpg

a00000.jpg

Seemingly easy, but sometimes there is a desire for quick food, and we will give you money in a fast food stand.

Niby łatwizna, ale czasami jest ochota na szybkie żarcie, a do tego damy zarobić pani w budce z fast foodem.

a000.jpg

a0.jpg

I'm responsible for organizing the chicken, and the bread and vegetables are provided by my spouse. Plus, of course, a beer.

Zorganizowanie kurczaka leży po mojej stronie, a pieczywo i warzywa dostarcza małżonka. Do tego oczywiście obowiązkowo piwko.

a04.jpg

a06.jpg

What's on the bench? Chicken roasted on an electric grill, with an unknown mix of spices. We buy there occasionally, but the quality is constant, good. The chicken is always juicy and tastes great.

Co mamy na ławce?. Kurczak pieczony na grillu elektrycznym, z nieznaną nam mieszanką przypraw. Kupujemy tam okazjonalnie, ale jakość jest niezmienna, dobra. Kurczak zawsze jest soczysty i smakuje wybornie.

a07.jpg

a09.jpg

The chicken must be accompanied by vegetables, i.e. tomatoes, green cucumber, pickled cucumber, pepper, and onion. I can't imagine a bench lunch without it.

Do kurczaka obowiązkowe warzywa, czyli pomidorki, ogórek zielony, ogórek kiszony, papryka, cebula. Bez tego nie wyobrażam sobie ławkowego obiadu.

a08.jpg

a11.jpg

And of course fresh bread, preferably crispy buns. Is it healthy, valuable. I do not go into whether it is healthy food, it is certainly tasty and nutritious.

No i oczywiście świeże pieczywo, najlepiej chrupiące bułeczki. Czy to jest zdrowe, wartościowe. Nie wnikam w to, czy jest to zdrowe jedzenie, na pewno jest smaczne i pożywne.

a000.jpg

a03.jpg

Sometimes a person has to suffocate differently.

Czasami człowiek musi inaczej się udusi.

Enjoy your meal😋
Smacznego😋

ornament_kuchnia1.png

Photo: Panasonic Lumix
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

14


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.