Today's Head Upward Walk - My Actifit Report Card: May 27 2023


Walking in the park today I decided to look at the trees. I usually look at them occasionally, maybe because this area is very good for us.

Spacerując po parku postanowiłem dzisiaj przyjrzeć się drzewom. Zazwyczaj spoglądam na nie sporadycznie, może dla tego, że nam ten teren bardzo dobrze.

d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d09.jpg

Many of them are sick, some are just a breeding ground for fungi. There are a lot of windbreaks not cleaned up by the appropriate services. Maybe it's even better, because in the vicinity of the planetarium, the forest turns into a forest, There are a lot of wet areas and fallen trees already covered with thick moss.

Wiele z i nich jest schorowanych, niektóre są już tylko pożywką dla grzybów. Sporo jest wiatrołomów nie uprzątniętych przez odpowiednie służby. Może to nawet lepiej, bo w okolicach planetarium las zamienia się w puszczę, Sporo tam podmokłych terenów i powalonych drzew pokrytych już gęstym mchem, Gdy się tam spaceruje nie ma się już wrażenia że to poukładany i wysprzątany ogólnodostępny park.

d8.jpg

Despite a beautiful Saturday and a large number of walkers, you can find places where there is no living soul. Of course, if someone knows "Park Śląski" and the surrounding area well.

Mimo pięknej soboty i sporej liczby spacerowiczów, można znaleźć miejsca, gdzie nie ma żywego ducha. Oczywiście jak ktoś dobrze zna 'Park Śląski" i okolice.

d12.jpg

d13.jpg

Enjoy 😉

© copyright marianomariano


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

27/05/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5443

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

8


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.