Today is an unusual day for physical activity - My Actifit Report Card: May 15 2024


Dzisiaj nietypowy dzień w aktywności ruchowej

ac0.jpg

The day came when I returned from my beloved Lublin region to Silesia. That's why mixed photos - some from the Lublin village, and some from the Chorzów park.

Nastąpił dzień powrotu z mojej ukochanej Lubelszczyzny na Śląsk. Dlatego zdjęcia mieszane - część z lubelskiej wsi, a część już z chorzowskiego parku.

ac000.jpg

Unfortunately, theoretically, a distance of 400 km can be covered by car in 3 hours, but there are still places where the time doubles and the result is 6 hours in the car.

Niestety teoretycznie odcinek 400 km można pokonać samochodem w 3 godziny, ale tam są jeszcze miejsca, które powoduję, że czas się podwaja i wychodzi z tego 6 godzin w samochodzie.

ac01.jpg

ac02.jpg

Well, I suffered, and right after unpacking my bags at home, I went for a long walk, eager to observe the changes that had occurred in Katowice during my absence.

No cóż, przecierpiałem, i zaraz po rozpakowaniu bagaży w domu, wyszedłem na długi spacer, spragniony obserwacji zmian jakie nastąpiły w Katowicach pod moją nieobecność.

ac03.jpg

ac04.jpg

There was no shock or disappointment. The grass in the park is mowed, everything is well-kept. One thing I noticed is that it is much warmer in the city than in the Lublin countryside. The difference is only 2-3 degrees, but still very noticeable. This is largely influenced by the geographical location and the concrete infrastructure, which heats up during the day, like fireclay bricks, and releases this energy in the evenings.

Szoku nie było, ani rozczarowania. Trawa w parku skoszona, wszystko zadbane. Jedną rzeczą którą zauważyłem jest fakt, że w mieście jest znacznie cieplej niż na lubelskiej wsi. To różnica raptem 2-3 stopni, ale jednak bardzo odczuwalna. Duży wpływ ma na to położenie geograficzne no i betonowa infrastruktura, która nagrzewa się w ciągu dnia, jak cegły szamotowe, a wieczorami tę energię oddaje.

ac05.jpg ac05b.jpg

© copyright marianomariano
Photo: Panasonic Lumix

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

15/05/2024

ACTIVITYCOUNT.png

10884

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

30


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.