Sirwin
Sirwin

The slight cooling did not prevent a pleasant walk - My Actifit Report Card: February 28 2024


Lekkie ochłodzenie nieprzyjemne w przyjemnych przestrzeniach

Today was not as magical as yesterday. There was fog and clouds and the temperature dropped to 11 degrees. But these were still optimal conditions for walking.

Dzisiaj już nie było tak bajkowo jak wczoraj. Pojawiła się mgła, chmury a temperatura spadła do 11 stopni. Ale i tak były to optymalne warunki do spacerowania.

The island on the pond, where there are bird nests and weeping willows growing, begins to turn beautifully yellow. This is a sign that the first leaves will appear soon.

Wysepka na stawie, na której znajdują się gniazda ptaków i rosną wierzby płaczące zaczyna się pięknie żółcić. To znak, że niedługo pojawią się pierwsze liście.

The reed around the pond is unfortunately still brown and beige, it will develop and become green only in late spring in May.

Trzcina wokół stawu niestety jeszcze brązowa i beżowa, ona rozwinie się i zazieleni dopiero późną wiosna w maju.

And in my favorite places, no changes. It became a little greener, mainly the grass came back to life. The birds showed up for feeding like clockwork. A very pleasant walk, without crowds of people, as was the case yesterday.

A w moich ulubionych miejscach bez zmian. Troszkę się zazieleniło, głównie trawa odżyła. Ptaszki stawiły się na karmienie jak w zegarku. Spacer bardzo przyjemny, bez tłumów ludzi, jak to miało miejsce wczoraj.

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3CeGPmSAQAub5vQpRRuCdnCvPpTGCp8q1EpT8NS8KACauPWYkXveH9mVB1GREYG787mdTpsNdmQ.webp?format=webp&mode=fit

5CEvyaWxjaErqc3i7tYRQutZDwQPeZ8E6Ha3BenkA3Uc6fhKSLZ62PuSojTnM4kkLrYUdChBgBHoPxiDt.webp?format=webp&mode=fit

28/02/2024

99pyU5Ga1kwqSXWA2evTexn6YzPHotJF8R85JZsErvtTWXk3GCQzwE19X23QTStRWqptVv9ewFdVyfUFFVmDMaDFDq2rtVoMAhyvDRvaPQNw6VbL5G9gKPf4w9GZixeanz.webp?format=webp&mode=fit

10733

2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WGrpdajECFYwbFKmEfngkWQbkUKRsSU3ia8eD6GEnv5fPQ4CyLECfKYq5Nfs4X5ct4cC5zqbwbTrWe8z2Go8.webp?format=webp&mode=fit

Walking

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3Ce5mq1K39aWaTQqgRWDAXzXFH4BRM45RgD4S7Eo9hn3LECCNTXPHVGcAgjbgme7ypgXktYB77L.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmnDryYkjGY5e9XsFJ3xAZ4ZfHANHxQ5UXDzvaYQyWsgyN9rufqKcQNb33HgquAeiN67KLCn.webp?format=webp&mode=fit

How do you rate this article?

24


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.