Sirwin
Sirwin

Spring, warm, but without energy - My Actifit Report Card: February 22 2024


Wiosennie, ciepło, ale bez energii

I'm completely lifeless. The birthday partying, instead of uplifting me, brought me down. I wander aimlessly. Maybe it's too early for spring scenery?

Kompletnie jestem bez życia. Urodzinowe imprezowanie, zamiast mnie podbudować, to mnie zdołowało. Szwendam się bez celu. Może jednak za wcześnie na wiosenne scenerie?

dscn1923.jpg

And the prospects are not interesting. March is expected to be similar to February, so it will still be relatively warm and that's all.

A perspektywy nie są ciekawe. Marzec ma być podobny do lutego, więc dalej będzie w miarę ciepło i to wszystko.

dscn1925.jpg

dscn1924.jpg

I write without conviction, just as I walk without meaning. I don't know what I'm looking for, nothing surprises me. Maybe a trip to pick the first spring mushrooms, i.e. morels? This is an idea!!!

Piszę bez przekonania, tak samo jak chodzę bez sensu. Nie wiem czego szukam, nic mnie nie zaskakuje. Może wyprawa na pierwsze wiosenne grzyby, czyli na smardze? To jest pomysł!!!

dscn1926.jpg

dscn1927.jpg

ornament_travel.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

22/02/2024

ACTIVITYCOUNT.png

10927

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

29


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.