Return from Jura Krakowsko-Częstochowska and to recorded runs - My Actifit Report Card: May 16 2023


After a 6-day stay in a tent, I returned to recorded activity. Although I was walking up to 20 km a day in Jura, I had absolutely no desire to turn on my laptop or even my phone to brag about my achievements.

Po 6-dniowym pobycie pod namiotem wróciłem do aktywności rejestrowanej. Choć na Jurze robiłem na piechotę nawet po 20 km dziennie, kompletnie nie miałem ochoty włączać laptopa, czy nawet telefonu, aby pochalić się osiągnięciami.

Staying in the forest with nature, without people, makes me not want to write anything. I have a lot of photos, but thematically I return to my Park Śląski. Almost everything has changed over the course of a week. The green shot out unbelievably.

Pobyt w lesie z naturą, bez ludzi, powoduje, że nie chce mi się cokolwiek pisać. Zdjęć mam sporo, ale tematycznie powracam do mojego Parku Śląskiego. Tu też zmieniło się w przeciągu tygodnia prawie wszystko. Zieleń wystrzeliła nieprawdopodobnie.

© copyright marianomariano

How do you rate this article?

7


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.