Positive day, and it will get even better - My Actifit Report Card: August 10 2023


dscn8756.jpg

The rain clouds moved away with the front to the east. There is a chance for a few, maybe a dozen or so days of significant warming, which I am counting on.

Deszczowe chmury odeszły wraz z frontem na wschód. Jest szansa na kilka, może kilkanaście dni sporego ocieplenia, na co bardzo liczę.

dscn8767.jpg

Today, a bit enigmatic, and basically to complete the steps, I took a walk in the park and around the pond. But I didn't feel good about it. The air left me. Perhaps it's the effect of a visit to the hospital, where I saw people really tired, withdrawn, without prospects.

Dzisiaj trochę enigmatycznie, a w zasadzie dla zaliczenia kroków zrobiłem spacer po parku i wokół stawu. Ale nie czułem się z tym dobrze. Powietrze ze mnie uszło. Być może to efekt wizyty w szpitalu, gdzie zobaczyłem ludzi naprawdę zmęczonych, wycofanych, bez perspektyw.

dscn8769.jpg

dscn8770.jpg

Maybe tomorrow will be better. The bike will be back in favor, and I will do some nice rounds on my reliable cub.

Może jutro będzie lepiej. Rower wróci do łask, i zrobię parę ładnych rundek na moim niezawodnym cubusiu.

dscn8759.jpg

dscn8777.jpg

dscn8783.jpg

Indestructible pigeons flew to my favorite bench by the pond. They got some cookies.

Niezniszczalne gołębie przyleciały na moją ulubioną ławkę przy stawie. Dostały trochę ciasteczek.

dscn8785.jpg

dscn8786.jpg

ornament_travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

10/08/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5179

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

15


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.