Nuthatch came to the feeder, he did not care about my company - My Actifit Report Card: August 25 2023


ac.jpg

This bird is very skittish and it is very rare to photograph it close up. This also failed, because as soon as I reached into my backpack for the camera, it ran away.

Ten ptaszek jest bardzo płochliwy i bardzo rzadko można go sfotografować z bliska. To i się również nie udało, bo gdy tylko sięgnąłem do plecaka po aparat zaraz uciekł.

ac04.jpg

But not far, because he flew to a feeder a few meters away. A beautiful, very rare bird that looks a bit like a woodpecker but is not.

Ale nie daleko, bo poleciał do oddalonego o kilka metrów karmnika. Przepiękny, bardzo rzadki ptaszek, który zachowuje się trochę jak dzięcioł, ale nim nie jest.

ac00.jpg

Today again a classic ride around the park nooks and crannies. Until noon it was quite bearable temperature, but in the afternoon and now in the evening it is an amazing temperature.

Dzisiaj znowu klasyczna przejażdżka po parkowych zakamarkach. Do południa było całkiem znośnie temperaturowo, ale po południu jak i teraz wieczorem to jest niesamowita temperatura.

ac01.jpg

ac02.jpg

A bit of nature observation on the pond, which is moving towards autumn with great strides. If the forecasts come true, however, autumn is supposed to be warm and resemble a cool summer. May it be so.

Trochę obserwacji przyrody na stawie, która wielkimi krokami idzie w kierunku jesieni. Jeśli prognozy jednak się sprawdzą, to jesień ma być ciepła i przypominać chłodne lato. Oby.

ac03.jpg

ac06.jpg

ornament_travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

25/08/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5186

ACTIVITYTYPE.png

Cycling

A-3.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

18


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.