Sirwin
Sirwin

Maybe unusual, or maybe that's how it should be. Jurassic meeting with "Leżajsk" beer outdoors


Może nietypowo, a może tak powinno być. Jurajskie spotkanie z piwem "Leżajsk" w plenerze

Yes, today I moved out of the room where I had been taking photos so far and moved the idyll and blissful mood to the forest. Welcome to the Kraków-Częstochowa Upland.

Tak, dzisiaj wyniosłem się z pomieszczenia w którym do tej pory robiłem zdjęcia, przeniosłem sielankę i błogi nastroj do lasu. Witamy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

a02.jpg

One would like to say May Day and outdoor weekend, but it's still April. Exceptionally early this year, we decided to go to the forest and organize a classic barbecue.

Chciało by się powiedzieć majówka i weekend w plenerze, ale to jeszcze kwiecień. Wyjątkowo wcześnie tego roku zdecydowaliśmy się na wyjazd do lasu i zorganizowanie klasycznego grilla.

a03.jpg

I don't know what's hard to imagine. Campfire sausage without beer, or beer without campfire sausage.

Nie wiem co trudniej sobie wyobrazić. Kiełbasę z ogniska bez piwa, czy piwo bez kiełbasy z ogniska.

a04.jpg

a05.jpg

Of course, when grilling, sausages and beer are mandatory. And here are some surprises, because the sausage is "ordinary", and the beer is a bit forgotten, but I once loved it - Leżajsk!

Oczywiście jak grillowanie to obowiązkowa kiełbaska no i piwo. I tu trochę niespodzianek, bo kiełbasa "zwyczajna" a piwo trochę zapomniane, a kiedyś przeze mnie uwielbiane - Leżajsk!

a01.jpg a20.jpg a06.jpg a08.jpg

Once upon a time, Lezajsk beer was the only beer you could get when going to the Bieszczady Mountains. It has now been forgotten, and wrongly so, because it is very good.

Dawno, dawno temu piwo leżajsk było jedynym, które można było zdobyć wyjeżdżając w Bieszczady. W tej chwili poszło w zapomnienie, i niesłusznie, bo jest bardzo dobre.

a10.jpg a11.jpg

a12.jpg

a13.jpg

a15.jpg

Beer is beer, but a sausage baked on a real fire, on pieces of wood, pine needles, pine cones, gets an additional, unique flavor that you can't buy in any store or supermarket.

Piwo piwem, ale kiełbaska pieczona na prawdziwym ognisku, na kawałkach drzewa, igliwiu, szyszkach dostaje dodatkowego smaku, unikalnego, którego nie kupisz w żadnym sklepie, markecie.

a23.jpg

a26.jpg

A beer with a strong bitterness and a light tea color. In percentage terms, like most light beers. Perfect for weekend trips.

Piwo o zdecydowanej goryczce, jasnym herbacianym kolorze. Procentowo, jak większość jasnych piw. Idealne na weekendowe wypady.

a18.jpg a17.jpg

a12.jpg

Enjoy your meal 👩‍🍳😉

Smacznego

ornament_piwo.png

photo: Panasonic Lumix
© copyright marianomariano

How do you rate this article?

16


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.