India - Ellora Caves temple carved in stone miracle of ancient engineering - or UFO? - My Asia Journey


el21.jpg

el14.jpg

All from one piece of rock?

Wszystko z jednego kawałka skały?

el06.jpg

el01.jpg

The Kailasa Temple is part of the world-famous Elura Caves located in the state of Maharashtra, West India. The complex of 34 temples and monasteries stretches over two kilometers. 34 buildings were built in different epochs and belong to different religions and beliefs.

Świątynia Kailasa to część słynnych na całym świecie Jaskiń Ellora Caves znajdujących się w stanie Maharashtra, w zachodnich Indiach. Kompleks 34 świątyń i klasztorów rozciąga się na ponad dwa kilometry. 34 obiekty wybudowano w różnych epokach i są one przynależne do różnych religii i wyznań.

map01.jpg

el02.jpg

And so, 17 of them are Hindu objects that were built in the years 600-900 AD, 12 are Buddhist objects that were created in the years 400-800 AD, and the remaining 5 are Jain objects that date back to 800-1000 AD. common trait - unbelievable nowadays production technique.

I tak 17 z nich to obiekty hinduskie, które powstały w latach 600-900 n.e., 12 to obiekty buddyjskie powstałe w latach 400-800 n.e., pozostałe a 5 obiektów są dżinijskie, które datowane są na lata 800-1000 n.e.. Łączy je jedna wspólna cecha - nieprawdopodobna w dzisiejszych czasach technika wykonania.

el05.jpg

el48.jpg

The Kailasa Temple is full of unusual ornaments, figures and is adorned with traditional Hindu architectural elements such as elephants, lions and macaras. There are also erotic scenes from the Ramayana, Mahabharata and pictures representing the life of Krishna.

Świątynia Kailasa pełna jest niezwykłych ornamentów, figur i ozdobiona tradycyjnymi hinduskimi elementami architektonicznymi, jak słonie, lwy i Makary. Pojawiają się również sceny erotyczne z Ramajany, Mahabharaty oraz obrazów reprezentujących życie Kriszny.

el11.jpg

el12.jpg

Forged in solid rock with a chisel and a hammer?

Wykuta w jednolitej skale dłutem i młotkiem?

el26.jpg

Kailasa Temple is one of the most impressive ancient Hindu temples haunting researchers and scientists. It is one of the largest monolithic structures in the world, and its dimensions are sky-high.

Świątynia Kailasa jest jedną z najbardziej imponujących starożytnych świątyń hinduskich nie dających spokoju badaczom i naukowcom. Jest jedną z największych monolitycznych budowli na świecie, a jej rozmiary są niebotyczne.

el09.jpg

el27.jpg

It is about 50 meters long, 33 meters wide and 30 meters high. The whole thing is directed towards Mount Kailasa, which for Hinduism is the seat of the god Shiva.

Mierzy bowiem około 50 metrów długości, 33 metry szerokości oraz 30 metrów wysokości. Całość skierowana w stronę góry Kailasa, która dla hinduizmu jest siedzibą boga Sziwy.

el17.jpg

el27.jpg

el28.jpg

el29.jpg

But it is not the size of the temple itself that is the subject of admiration here, it is primarily the way it was made. It was carved out of a single rock, without the use of traditional techniques such as assembling from blocks, bricks, slabs, masonry, etc. You can imagine a sculptor making a great sculpture out of one large stone, but it is a gigantic temple, with chambers, recesses, thousands of ornaments . Even if someone was able to do it with a chisel, hammer or pickaxe, who made such a brilliant project?

Ale nie same rozmiary świątyni są tutaj przedmiotem zachwytu, jest to przede wszystkim sposób w jaki została wykonana. Została ona wykuta w jednolitej skale, bez użycia tradycyjnych technik jak składanie z bloków, cegieł, płyt, murowania itp. Można sobie wyobrazić rzeźbiarza, który zrobi wielką rzeźbę z jednego wielkiego kamienia, ale to jest gigantyczna świątynia, z komorami, wnękami, tysiącami ozdób. Jeśli nawet ktoś to był w stanie wykonać dłutem, młotkiem czy kilofem, to kto zrobił tak genialny projekt?

el0.jpg

el47.jpg

el49.jpg

5 tons of rock per hour for 18 years

5 ton skały na godzinę przez 18 lat

Today we have specialized equipment, amazing technologies and computers at our disposal, but looking at this type of building, we have the impression that they are unattainable for our contemporary architects, engineers and builders. Ancient texts say that the temple was built in just 18 years. Calculations show that in order to remove all the excavated rock during the construction of this monumental work, 5 tons of rock per hour would have to be removed every day for 18 years, without a day's break. It seems unlikely given the technological advancement of the day. According to the official position of scientists from around the world, the construction of the temple took about 100 years.

Dzisiaj mamy do dyspozycji specjalistyczny sprzęt, niesamowite technologie, komputery, ale patrząc na tego typu budowlę mamy wrażenie, ze są one nieosiągalne dla naszych współczesnych architektów, inżynierów, budowniczych. W starożytnych tekstach zapisano, że świątynia powstała zaledwie w ciągu 18 lat. Z obliczeń wynika, że aby usunąć całą urobioną skałę podczas budowy tego monumentalnego dzieła, trzeba by było codziennie przez 18 lat usuwać 5 ton skały na godzinę, bez dnia przerwy. Wydaje się mało prawdopodobne biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne w owych czasach. Według oficjalnego stanowiska naukowców z całego świata, budowa świątyni zajęła około 100 lat.

el42.jpg

el43.jpg

There are many archaeological discoveries and monuments in the world that indicate that our ideas about the technological development of our ancestors are wrong, or at least inaccurate, and make us reflect.

Wiele jest na świecie takich odkryć archeologicznych i zabytków, które wskazują, że nasze wyobrażenia o rozwoju technologicznym naszych przodków są mylne, albo przynajmniej niedokładne i skłaniają nas do refleksji.

el23.jpg

el24.jpg

A work of genius ancient engineering or extra-terrestrial technology?

Dzieło genialnej starożytnej inżynierii czy pozaziemskiej technologia?

Some researchers suggest that the temple was built using extraterrestrial technology. Where does this belief come from? Even today, having advanced technology, we would have a big problem with repeating the feat of our ancestors. In addition, many temples in the world were built much later and are not that advanced, although much more modern techniques have already been used. About 400,000 tons of rock were removed during the construction of this temple. The walls were carved from the top to the bottom (the so-called vertical trench method). The whole thing is made with extreme precision. However, it is believed that the earliest sculptures were made as long as 300 BC. To this day, the reasons why and for what purpose the temple was built are unknown.

Niektórzy badacze sugerują, że świątynia została zbudowana z wykorzystaniem pozaziemskiej technologii. Skąd takie przekonanie? Nawet dzisiaj posiadając zaawansowaną technologię mielibyśmy spory problem z powtórzeniem wyczynu przodków. Dodatkowo wiele świątyń na świecie powstało znacznie później i nie są aż tak zaawansowane, choć stosowano już znacznie nowocześniejsze techniki. Podczas budowy tej świątyni usunięto około 400 tysięcy ton skał. Ściany wyrzeźbiono poczynając od góry i kierując się w dół (tzw. pionowa metoda wykopu). Całość wykonana jest z niezwykłą precyzją. Uważa się jednakże, że najwcześniejsze rzeźby zostały wykonane aż 300 lat p.n.e. Do dzisiaj nie znane są powody dlaczego i w jakim celu zbudowano świątynię.

el25.jpg

el30.jpg

el31.jpg

el35.jpg

el36.jpg

el37.jpg

The only one visible from the air

Jedyna widoczna z powietrza

An interesting fact is that the Kailasa temple is the only one out of 34 built that is visible from a bird's eye view. Is it a coincidence or was it supposed to be visible from the air like the Nazca lines in Peru? Did our ancestors have any special skills or equipment that enabled them to build a temple? Who and why could create such powerful structures? Have they had contact with any extraterrestrial powerful beings. This is another mystery from our past that will not be solved for a long time.

Ciekawostką jest również fakt, że świątynia Kailasa jako jedyna z 34 wybudowanych jest widoczna z lotu ptaka. Czy to przypadek, czy miała być widoczna z powietrza podobnie jak linie Nazca w Peru? Czy nasi przodkowie mieli jakieś specjalne umiejętności lub sprzęt, które umożliwiły im wybudowanie świątyni? Kto i po co mógł stworzyć tak potężne budowle? Czy mieli kontakt z jakimiś z pozaziemskimi potężnymi istotami. To kolejna zagadka z naszej przeszłości, która długo nie zostanie rozwiązana.

el38.jpg

el39.jpg

el42.jpg

el45.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel3.png

How do you rate this article?

16


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.