Changing the weather like a kaleidoscope - hot Tuesday - My Actifit Report Card: July 9 2024


Zmiana pogody jak w kalejdoskopie - upalny wtorek

a0.jpg

A beautiful but hot Tuesday greeted me. The air temperature was suspicious at 7 am. This translated into later afternoon hours, where mercury bars reached over a plus 31 degrees.

Piękny ale upalny wtorek mnie przywitał. Temperatura powietrza już o 7 rano była podejrzanie wysoka. Przełożyło się to na późniejsze godziny popołudniowe, gdzie słupki rtęci dobiły do ponad plus 31 stopni.

a02.jpg

This is not an ideal temperature for long walks, but when we set a route among wooded areas, where the shadow prevails, the topic is to be carried away.

To nie jest idealna temperatura na długie spacery, ale gdy wytyczymy sobie trasę wśród zalesionych terenów, gdzie przeważa cień, to temat jest do udźwignięcia.

a03.jpg

From its patrol place in the center of the island, a gray heron decided to move from the highest willow. Generally, he performs such maneuvers early in the morning, when the pond is a fog. Today, I saw her for the first time in the early afternoon on the hinback for canoeists. Perhaps this is associated with a high water temperature and a lack of oxygen in it. Then the fish swim close to the surface and become easy to prey.

Ze swojego miejsca patrolowego w centrum wyspy, z najwyższej w okolicy wierzby postanowiła ruszyć się czapla siwa. Generalnie takie manewry wykonuje wczesnym rankiem, kiedy staw spowity jest mgłą. Dzisiaj, pierwszy raz widziałem ją wczesnym popołudniem na podeście dla kajakarzy. Być może ma to związek wysoką temperaturą wody i brakiem w niej tlenu. Wtedy ryby podpływają blisko powierzchni i staja się łatwym łupem.

a01.jpg

a04.jpg

a05.jpg

And besides, very positive, because my favorite threads appear more and more often, which they eat from my hand, without any resistance.

A poza tym bardzo pozytywnie, bo pojawiają się coraz częściej moje ulubione sikorki, które jedzą mi z ręki, już bez żadnych oporów.

a06.jpg

a07.jpg

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

09/07/2024

ACTIVITYCOUNT.png

10679

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

22


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.