Blurred moon, storm clouds and warm night in the background - My Actifit Report Card: August 21 2023


ac01.jpg

ac02.jpg

Something has gone wrong with the camera settings that I can't turn off the burst photos, and some come out blurry or a little run over. But the moon rise in the uncontrolled performance turned out nice.

Coś mi się porobiło w ustawieniach aparatu, że nie mogę wyłączyć zdjęć seryjnych, i niektóre wychodzą rozmyte lub trochę rozjechane. Ale akurat ujście księżyca w wykonaniu niekontrolowanym wyszło fajnie.

ac03.jpg

ac06.jpg

Today a classic bicycle route, much cooler in the morning, some clouds and it was possible to ride beautifully.

Dzisiaj klasyczna trasa rowerowa, rano zdecydowanie chłodniej, trochę chmur i można było sobie pięknie pokołować.

ac04.jpg

In the evening, a visit to the bench and conversations about what I would do if I were this or that. Well, but they were all with beer in hand, so ... you know.

Wieczorem wizyta na ławce i rozmowy o tym co ja bym zrobił gdybym był tym albo tym. No ale wszyscy byli z piwem w ręku, więc... wiadomo.

ac05.jpg

The pigeons visit me every day and they get fresh feed every day.

Gołębie nawiedzają mnie codziennie i codziennie dostają świeżą karmę.

ornament_travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

21/08/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5210

ACTIVITYTYPE.png

Cycling

A-3.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

18


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.