Sirwin
Sirwin

Another beautiful spring day - My Actifit Report Card: February 29 2024


Ponownie piękny wiosenny dzień

Walking on a day like today is pure pleasure. The temperature is not too high, there is a gentle wind and a lot of sun. It makes me want to live.

Spacery w taki dzień jak dzisiaj to sama przyjemność. Temperatura nie za wysoka, delikatny wiatr i dużo słońca. Aż chce się żyć.

Unfortunately, forecasters are already threatening in the latest weather forecasts that this state of affairs will not last long, and in a week we can expect snow and frost at night. This will negatively affect nature and the already developed buds of trees and flowers.

Niestety synoptycy już straszą w najnowszych prognozach pogody, że taki stan nie potrwa długo, i za tydzień możemy spodziewać się śniegu i mrozów w nocy. To wpłynie negatywnie na przyrodę i rozwinięte już pąki drzew i kwiatów.

Today I was attacked by a large group of birds again. I can't keep up with buying food. I think I'll start buying from wholesalers because it will be much more economical.

Dzisiaj znowu dopadła mnie spora grupa ptaków. Nie nadążam z kupowaniem karmy. Chyba zacznę zaopatrywać się w hurtownia, bo wyjdzie znacznie ekonomiczniej.

Tomorrow and throughout the weekend, the weather is expected to be perfect for walks. However, I will use this time to tidy up the garden on the balcony. I sowed many plants much earlier this year and the first tiny seedlings are already growing.

Jutro i cały weekend pogoda ma być jednak wyśmienita na spacery. Ja jednak wykorzystam ten czas na porządki w ogródku na balkonie. Wiele roślinek posiałem znacznie wcześniej w tym roku i już są pierwsze malutkie sadzonki.

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3CeGPmSAQAub5vQpRRuCdnCvPpTGCp8q1EpT8NS8KACauPWYkXveH9mVB1GREYG787mdTpsNdmQ.webp?format=webp&mode=fit

5CEvyaWxjaErqc3i7tYRQutZDwQPeZ8E6Ha3BenkA3Uc6fhKSLZ62PuSojTnM4kkLrYUdChBgBHoPxiDt.webp?format=webp&mode=fit

29/02/2024

99pyU5Ga1kwqSXWA2evTexn6YzPHotJF8R85JZsErvtTWXk3GCQzwE19X23QTStRWqptVv9ewFdVyfUFFVmDMaDFDq2rtVoMAhyvDRvaPQNw6VbL5G9gKPf4w9GZixeanz.webp?format=webp&mode=fit

11755

2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WGrpdajECFYwbFKmEfngkWQbkUKRsSU3ia8eD6GEnv5fPQ4CyLECfKYq5Nfs4X5ct4cC5zqbwbTrWe8z2Go8.webp?format=webp&mode=fit

Walking

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3Ce5mq1K39aWaTQqgRWDAXzXFH4BRM45RgD4S7Eo9hn3LECCNTXPHVGcAgjbgme7ypgXktYB77L.webp?format=webp&mode=fit

How do you rate this article?

17


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.