Again, a day reminiscent of autumn, so walks after all - My Actifit Report Card: August 3 2023


Znowu dzień przypominający jesień, więc jednak spacery

a0.jpg

The weather from the morning resembled early autumn again, not the middle of summer, hence the change of plans from cycling to walking. I would be happy with such an atmosphere in November.

Pogoda od rana znowu przypominała wczesną jesień a nie środek lata, stąd zmiana planów z rowerowych na spacerowe. Z takiej aury zadowolony byłbym w listopadzie.

a1.jpg

Nevertheless, walks are very handy for me because in a month I am going to the Georgian mountains, and there I will need strength in my legs and their endurance.

Nie mniej spacery są mi bardzo na rękę bo za miesiąc wybieram się w gruzińskie góry, a tam przyda się i siła w nogach i ich wytrzymałość.

a2.jpg

Walking around the park today. Fortunately, it wasn't raining too much, not many people except intruders preparing a devastating park festival.

Dzisiaj spacery po parku i okolicach. Na szczęście nie padało zbyt mocno, ludzi nie wiele poza intruzami przygotowującymi wyniszczający park festyn.

a3.jpg

In the evening and a classic stop at your favorite pond with experts in everything.

Wieczorem i klasyczny przystanek nad ulubionym stawem ze znawcami wszystkiego.

a4.jpg

ornament_travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

03/08/2023

ACTIVITYCOUNT.png

6039

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

14


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.