A classic dish and a humorous beer - a "brewery outside the city and it's good"


Danie klasyczne, a piwo humorystyczne - browar za miastem i Dobrze jest

aa.jpg

a00.jpg

The "it's good" beer is a classic craft beer from a "brewery outside the city". Although the name may seem funny, because producers try to outdo each other with names to increase sales, its taste is quite serious and worthy of attention.

Piwo "Dobrze jest" to klasyczne piwo kraftowe z Browaru za Miastem. Choć nazwa może wydawać się śmieszna, bo producenci prześcigają się w nazewnictwie, aby zwiększyć sprzedaż, to jego smak jest całkiem poważny, i godny uwagi.

a0.jpg

a07.jpg

Today I decided to combine them with a classic Sunday dinner, namely baked chicken wings, potatoes with dill and tomato salad with cream.

Dzisiaj postanowiłem zestawić je z klasycznym niedzielnym obiadem, a mianowicie z pieczonymi skrzydełkami z kurczaka, ziemniaczkami z koperkiem i sałatką pomidorową ze śmietaną.

a03.jpg a06.jpg

a000.jpg

a09.jpg

Although the dish is simple, it is unique because it does not contain classically understood chicken wings, only their central part, which I like the most, and is available for sale separately.

Danie mimo iż jest proste, to jednak jest wyjątkowe, bo nie występują w nim klasycznie pojmowane skrzydełka z kurczaka, a tylko ich środkowa część, którą najbardziej lubię, i jest ona dostępna osobno w sprzedaży.

a10a.jpg a10b.jpg a10c.jpg a10d.jpg

a10e.jpg

It turns out that the "it's good" beer is the perfect beer for this dish. It is a Wheat Ipa beer with Sencha tea with a unique taste.

Okazuje się, że piwo "Dobrze jest" to piwo idealne do tego dania. Jest to piwo typu Wheat Ipa z herbatą Sencha o wyjątkowym smaku.

a01.jpg a03.jpg

The beer has a delicate bitterness, which was obtained during long aging with appropriately selected hops. Cascade hops gave the beer a grapefruit flavor, Ekuanot hops gave it an orange flavor, Hallertau Blanc gave it a grape and mango flavor, and Sabro hops gave it tangerine and coconut flavors. This explosive mixture makes the beer taste great.

Piwo posiada delikatną goryczkę, którą uzyskano podczas długiego leżakowania z odpowiednio dobranymi chmielami. Chmiel Cascade nadał piwu posmak grapefruitowy, chmiel Ekuanot posmak pomarańczy, Hallertau Blanc posmak winogron i mango, natomiast chmiel Sabro smaki mandarynki i kokosa. Ta wybuchowa mieszanka spowodowała, że piwo jest genialne w smaku.

a04.jpg a05.jpg

The beer contains 5.6% alcohol, 14% extract, and its bitterness is 4 on a scale of ten.

Piwo zawiera 5,6% alkoholu, 14% ekstraktu, a jego goryczka w skali do dziesięciu określana jest na 4.

a11.jpg

Apart from several types of hops, the beer also contains Sencha tea, spelled flakes, rye malt and yeast.

W skład piwa poza kilkoma gatunkami chmieli wchodzą jeszcze herbata Sencha, płatki orkiszowe, słód żytni i drożdże.

a14.jpg

The beer is pasteurized, naturally cloudy and light in color, more greenish than straw. Delicate, bitter taste and pleasant fruity scent.

Piwo jest, pasteryzowane, naturalnie mętne i ma jasny kolor, bardziej zielonkawy niż słomkowy. Smak delikatny, goryczkowaty i przyjemny owocowy zapach.

a.jpg

The foam is thick, white, very high, but falls quickly. Beer tastes best when chilled to 8 degrees. It is the perfect drink for Sunday dinner. It's so good that I'll try other beers from Browar za Miastem. I recommend

Piana jest gęta, biała, bardzo wysoka, ale szybko opada. Piwo najlepiej smakuje schłodzone do temperatury 8 stopni. Jest idealnym trunkiem do niedzielnego obiadu. Jest na tyle dobre, że skuszę się na inne piwa z Browaru za Miastem. Polecam

Enjoy your meal 😉

Smacznego 😉

ornament_piwo.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300

How do you rate this article?

16


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.