Wadi Rum desert in Jordan, or maybe Mars?


mars01.jpg

Outdoor for the movies Martian, Star Wars and many more

Plener dla filmów Marsjanin, Star Wars i wielu innych

mars03.jpg

It was this unbelievable scenery that made the Wadi Rum desert a place for movie scenes.

Ta właśnie ta nieprawdopodobna sceneria spowodowała, że pustynia Wadi Rum stała się plenerem dla scen filmowych.

mars02.jpg

mars04.jpg

Scenes for films known around the world such as Star Wars, The Martian, The Red Planet, Prometheus, Transformers or Lawrence in Arabia and others were shot here.

Kręcono tu między innymi sceny do filmów znanych na całym świecie takich jak Star Wars, Marsjanin, Czerwona Planeta, Prometeusz, Transformers czy Lawrence w Arabii i innych

mars05.jpg

mars06.jpg

Wadi Rum is not only the most famous desert in Jordan, but also in the world. It has been inscribed on the UNESCO World Heritage List.

Wadi Rum, to nie tylko najsłynniejsza pustynia w Jordanii, ale również na świecie. Wpisana bowiem została na listę światowego dziedzictwa Unesco.

wad06.jpg

wad09.jpg

wada36.jpg

wada38.jpg

Although Wadi Rum in Arabic means a valley of sand, it is not only sand. Wadi Rum is red dunes, unearthly views, rock bridges, arches, canyons.

Wadi Rum to choć po arabsku oznacza dolinę piasku, to nie tylko piasek. Wadi Rum to czerwone wydmy, nieziemskie widoki, skalne mosty, łuki, kaniony.

wada06.jpg

wada07.jpg

The desert is full of granite rocks and sandstones, thanks to which it owes its red color straight from Mars. You can also meet wild camels here.

Pustynia pełna jest granitowych skał oraz piaskowców dzięki którym zawdzięcza ten czerwony kolor rodem z marsa. Można tu spotkać również dzikie wielbłądy.

a04.jpg

a05.jpg

The attractiveness of this place means that it is not worth going on a trip that lasts several hours. It is worth choosing a full-day option, including an overnight stay in the desert. Although the nights are cold, it is worth spending the night in the desert, because the sunset on Wadi Rum is unforgettable, and the night observations of the starry sky are unique. Around it, there is peace, quiet and ubiquitous red sand, rocks, moon and stars.

Atrakcyjność tego miejsca powoduje, że nie warto wybierać się na kilkugodzinną wycieczkę. Warto wybrać całodniową opcję, łącznie z noclegiem na pustyni. Mimo iż noce są chłodne, to warto znocować na pustyni, bo zachód słońca na Wadi Rum jest niezapomniany, a nocne obserwacje gwieździstego nieba są niepowtarzalne. Wokół cisza, spokój i wszechobecny czerwony piasek, skały, księżyc i gwiazdy.

wad01.jpg

wad05.jpg

Staying overnight in tents in the desert is also an opportunity to try Bedouin cuisine. When traveling in the desert, even if it is only a dozen or so degrees in the plus, it is worth having a cream with a UV filter with you, because the weak sun can surprise us quite a lot.

Nocowanie w namiotach na pustyni, to również okazja do spróbowania beduińskiej kuchni. Podróżując po pustyni, nawet jeśli jest tylko kilkanaście stopni na plusie warto mieć ze sobą krem z filtrem UV, bo niby słabe słońce może nieźle nas zaskoczyć.

a01.jpg

a03.jpg

There are several places worth seeing in the Wadi Rum desert. For this purpose, you rent a car with a guide, and visit places recommended by the guide or which we will choose ourselves. One of them is Mount Ain Abu Aineh

Na pustyni Wadi Rum jest kilka miejsc wartych zobaczenia. W tym celu wynajmuje się samochód z przewodnikiem, i zwiedza się miejsca, które poleci przewodnik, albo które sami wskażemy. Jednym z nich jest Góra Ain Abu Aineh

wad04.jpg

Mount Ain Abu Aineh and Lawrence's Spring

Góra Ain Abu Aineh i źródło Lawrence’a

wada000.jpg

It was here that scenes for the movie "Lawrence of Arabia" were shot, and one of the scenes of the film was set by the spring. However, it is not the spring that is the attraction of this place, but Mount Ain Abu Aineh and the landscapes that can be observed from it.

Tu właśnie kręcono sceny do filmu “Lawrence’a z Arabii”, przy źródełku rozgrywała się jedna ze scen filmu. Jednak to nie źródełko jest atrakcją tego miejsca, a góra Ain Abu Aineh i krajobrazy które można z niej obserwować.

wada00.jpg

In the distance you can see the most famous mountain in Wadi Rum, Jabal Khazali, where there is a hidden entrance to the canyon.

Widać w oddali najbardziej znaną górę w Wadi Rum czyli Jabal Khazali, gdzie znajduje się ukryte wejście do kanionu.

wada18.jpg

wada20.jpg

Jabal Khazali Canyon

Kanion Jabal Khazali

wada24.jpg

wada37.jpg

In the Khazali Canyon, heavily tarnished by erosion, we can see rock inscriptions made by the Nabataeans several hundred years ago. In the canyon, we can also find inscriptions in the Kufi language and damaged inscriptions from Tamudite times, which are over 2,000,000 years old.

W kanionie Khazali, mocno nadszarpniętym erozją możemy zobaczyć naskalne inskrypcje wykonane przez Nabatejczyków kilkaset lat temu. W kanionie znaleźć też możemy inskrypcje w języku kufickim oraz zniszczone inskrypcje z czasów tamudynckich które liczą sobie ponad 2000 tysiące lat.

wada21.jpg

wada32.jpg

Al Ramal Red Sand Dune

Czerwona wydma Al Ramal

wada19.jpg

A dune may be a big word, because it is a small accumulation of sand on the side of a mountain. However, the fantastic color of the sand, which is red-orange, captivates.

Wydma to może wielkie słowo, bo to niewielka nagromadzenie piasku u zbocza góry. Natomiast urzeka fantastyczny kolor piasku, który jest czerwono-pomarańczowy.

wada30.jpg

It is considered to be one of the best viewpoints in the desert. This small dune offers amazing, even otherworldly views of the cosmic desert.

Uznawana jest za jeden z lepszych punktów widokowych na pustyni. Z tej niewielkiej wydmy rozciągają się niesamowite, wręcz nieziemskie widoki na kosmiczną pustynię.

wada31.jpg

There are also snowboarders, or I don't know what to call it, sandboard?

Są również amatorzy snowboardu, albo nie wiem jak to nazwać, sandboardu?

wada27.jpg

Rock arch Umm Fruth

Łuk skalny Umm Fruth

wada11.jpg
This natural creation of nature is about 15 meters high. You can safely enter it and watch the area. The best fun, however, is the shadows and the play of lights before sunset.

Ten naturalny twór natury ma około 15 m wysokości. Można na niego bezpiecznie wejść i oglądać okolicę. Najlepszą jednak frajdę sprawiają cienie, i gra świateł przed zachodem słońca.

wada13.jpg

wada43.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?

17


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.