The Hunting Palace is unique on a European scale - one of the seats of human vanity.


p000.jpg

p03.jpg

p24.jpg

p25.jpg

Hunting, i.e. a privilege of the rich, the elite, killing for fun, barbaric entertainment of the rulers of the world, games of human vanity, now regulated by hunting clubs with limits on murdering animals, was based in one of the so-called "hunting palaces".

Myślistwo czyli przywilej bogaczy, elit, zabijanie dla zabawy, barbarzyńska rozrywka władców świata, igrzyska ludzkiej próżności, dzisiaj unormowana przez koła łowieckie z limitami mordów na zwierzętach miała swoją siedzibę w jednym z tzw. "pałaców myśliwskich".

p0000.jpg

p0.jpg

p04.jpg

One of them is located in the village of Mała Wola near Pleszew in Poland. Built with hunters and their passion in mind. The times of splendor are behind him. Today it is decaying, badly neglected and devastated. Will there be an investor to rebuild this gloomy monument to human stupidity?

Jeden z nich znajduje się we wsi Mała Wola niedaleko miejscowości Pleszew w Polsce. Wybudowany z myślą o o myśliwych i ich pasji. Czasy świetności ma już za sobą. Dzisiaj niszczeje, jest mocno zaniedbany i zdewastowany. Czy znajdzie się inwestor, który odbuduję ten ponury pomnik ludzkiej głupoty?

p06.jpg

p07.jpg

p08.jpg

The hunting tradition in Poland dates back to ancient times. It then had its economic justification. It was always a multi-day event, attended by all the cream of the then Poland, princes and nobility.

Tradycja polowań sięga w Polsce zamierzchłych czasów. Miała wtedy swoje uzasadnienie ekonomiczne. Była to zawsze impreza kilkudniowa, na którą zjeżdżała cała śmietanka ówczesnej Polski, książęta, szlachta.

p09.jpg

p12.jpg

p13.jpg

In areas where there was an abundance of game, hunting palaces of this type were built. On the one hand, it was a shelter for hunters, and on the other hand, it was a meeting place and many-day events with plenty of water.

W rejonach gdzie zwierzyny było pod dostatkiem budowano właśnie tego typu pałace myśliwskie. Z jednej strony było to schronienie dla myśliwych, a z drugiej strony miejsce spotkań i mocno zakrapianych wielodniowych imprez.

p15.jpg

p16.jpg

p18.jpg

The structure of this building is wooden, but it has foundations and a Swiss-style stone foundation. Over time, the building was enriched with a brick observation tower, coach cars and a few additional elements. This undoubtedly charming monument is surrounded by a picturesque landscape park decorated in the English style.

Konstrukcja tego budynku jest drewniana, posiada jednak fundamenty i podmurówkę z kamienia w stylu szwajcarskim. Z czasem budowla wzbogaciła się o murowaną wieżę widokową, powozownie i kilka dodatkowych elementów. Ten niewątpliwie urokliwy zabytek otacza malowniczy park krajobrazowy urządzony w stylu angielskim.

p21.jpg

p22.jpg

p23.jpg

The external façade of the building was made of cork oak bark, which was brought all the way from Portugal, which is a very high value of this facility, the more that this type of solution was used extremely rarely.

Zewnętrzna elewacja budynku, wykonana została z kory dębu korkowego, który został sprowadzony aż z Portugalii, co stanowi bardzo dużą wartość tego obiektu, tym bardziej, ze tego typu rozwiązania stosowano niezwykle rzadko.

p26.jpg

p28.jpg

p29.jpg

p32.jpg

The palace consists of several blocks and has cellars. The half-timbered structure is partially filled with brick, timbered with boards and covered with cork oak bark. It is probably one of the two palaces existing in Europe whose façade is lined with this bark.

Pałac składa się z kilku brył i posiada piwnice. Konstrukcja ryglowa częściowo wypełniona jest cegłą, oszalowana deskami i obity korą z dębu korkowego. Jest to prawdopodobnie, jeden z dwóch istniejących w Europie pałaców, których elewacja jest wyłożona tą korą.

p27.jpg

p29.jpg

p30.jpg

p31.jpg

Unfortunately, the palace is dying in front of the visitors. You can see years of neglect with the naked eye, in addition, the beautiful cork façade is being destroyed by vandals. Few of the windows are glazed, mostly boarded up and the door boarded up with nails. There is no electricity in the palace, and the inside is musty and damp. There are businessmen interested in rebuilding this beautiful relic of the past, but you know - if you do not know what it is all about ...

Pałac niestety umiera, kona na oczach odwiedzających. Widać gołym okiem lata zaniedbań, dodatkowo piękna korkowa elewacja jest niszczona przez wandali. Niewiele okien ma szyby, głównie zabite są deskami, a drzwi pozabijane są gwoździami. W pałacu nie ma prądu, a wewnątrz czuć stęchliznę i wilgoć. Są biznesmeni zainteresowani odbudową tego pięknego reliktu przeszłości, ale wiadomo - jak nie widomo o co chodzi to chodzi o....

p07.jpg

p35.jpg

p36.jpg

p37.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?


13

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.