Thailand - Ban Hun Lek (Transformer Museum) - the place crashes the brain - my journey through Asia


t00.jpg

t0.jpg

t.jpg

t0000.jpg

Temples and temples - is there anything else attractive in Thailand? There is! This place is called the Ban Hun Lek Transformers Museum. What is it?

Świątynie i świątynie - czy jest coś innego, atrakcyjnego w Tajlandii? Jest! To miejsce nazywa się Muzeum Transformersów Ban Hun Lek. A cóż to takiego?

t00000000000.jpg

t000000000.jpg

t00000000.jpg

t0000000.jpg

t000000.jpg

Once you arrive in Thailand, you will surely not miss the capital, Bangkok, on your tourist route. However, few people know that a few dozen kilometers from Bangkok there is a place that literally smashes the brain.

Gdy już przylecisz do Tajlandii, to na pewno na swoim turystycznym szlaku nie ominiesz stolicy czyli Bangkoku. Mało jednak osób wie, że kilkadziesiąt kilometrów od Bangkoku jest miejsce które dosłownie rozwala mózg.

t02.jpg

t03.jpg

t04.jpg

t09.jpg

How it started, a brief history of Ban Hun Lek

Jak to się zaczęło, krótka historia Ban Hun Lek

t06.jpg

t07.jpg

t08.jpg

t14.jpg

"At first, it was just a hobby." "When I was a kid I liked mechanics a lot ... so I did what I liked about my job." Pairote Thanomwong, owner of a welding plant that was founded over 20 years ago, said in an interview.
„Na początku było to tylko hobby”. "Kiedy byłem dzieckiem, bardzo lubiłem mechanikę... więc zrobiłem to, co lubiłem w swojej pracy." powiedział w wywiadzie Pairote Thanomwong, właściciel zakładu spawalniczego, który założony został ponad 20 lat temu.

t24.jpg

t25.jpg

t26.jpg

The beginnings of this business, however, did not promise such a great success. The first order was steel letters for the town of Pattaya. Pairote Thanomwong, from an ordinary welder in a mechanical workshop, turned into an artist, I think he can be called a sculptor.

Początki tego jednak biznesu nie zapowiadały tak dużego sukcesu. Pierwsze zamówienie to były stalowe litery dla miejscowości Pattaya. Pairote Thanomwong, ze zwykłego spawacza w zakładzie mechanicznym stał się artystą chyba można go nazwać rzeźbiarzem.

t11.jpg

t12.jpg

t13.jpg

In the beginning, he made small figures out of car parts and components, which aroused great interest. The heart and soul that he put into his works meant that in 2004 the first customers and the first export orders were found.

Na początku robił małe figurki z części i podzespołów samochodowych, czym wzbudził ogromne zainteresowanie. Serce i dusza którą wkładał w swoje dzieła spowodowały, że już w 2004 roku znaleźli się pierwsi klienci i pierwsze zamówienia eksportowe.

t27.jpg

t31.jpg

The artist's work is continued to this day, of course, the work is done by talented welders, as there are many orders. The price of 1 m of the figurine is about 30,000 Thai lashes. The entrance to the museum is very cheap, it costs 60 THAU around $ 2 USD.

Praca artysty jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, oczywiście prace wykonują utalentowani spawacze, gdyż zamówień jest sporo. Cena 1 m figurki to około 30 tysięcy tajskich batów. Wejście na teren muzeum jest bardzo tanie, kosztuje 60 bathów tajskich czuli około 2 dolary USD.

t32.jpg

t33.jpg

t34.jpg

t39.jpg

t40.jpg

Workshop

Warsztat pracy

war05.jpg

war06.jpg

war07.jpg

war08.jpg

war09.jpg

All metal sculptures are made of used car parts and components suitable for scrapping and recycling. The main tools of the employees are welders and grinders. But no project will succeed without a good idea and talented performers.

Wszystkie metalowe rzeźby wykonane są z wyeksploatowanych części i podzespołów samochodowych nadających się do złomowania i recyclingu. Główne narzędzia pracowników to spawarki i szlifierki. Ale żaden projekt nie uda się bez dobrego pomysłu i utalentowanych wykonawców.

war01.jpg

war02.jpg

war03.jpg

war04.jpg

The Transformers Museum is not only a museum of steel robots

Muzeum Transformersów to nie tylko muzeum stalowych robotów

t000.jpg

t10.jpg

t28.jpg

t29.jpg

t30.jpg
In addition to the figures of Transformers, even 8 meters in size, i.e. on a scale of 1 to 1, we find here figures much smaller, from 2 to 4 meters. The artist uses car parts to make the most famous characters from comic books and Hollywood blockbusters. Here we find life-size Marvel superheroes and extraterrestrial life forms, characters from star wars, King Kong and many more.

Poza postaciami Transformersów o wielkości nawet 8 m, czyli w skali 1 do 1, znajdziemy tutaj figurki znacznie mniejsze od 2 do 4 metrów. Artysta wykonuje z samochodowych części najbardziej znane postacie z komiksów i hollywoodzkich superprodukcji. Znajdziemy tu naturalnej wielkości superbohaterów Marvela i pozaziemskie formy życia, postacie z gwiezdnych wojen, King Konga i wiele innych.

t15.jpg

t16.jpg

t18.jpg

t20.jpg

t21.jpg

But that's not all - there is also something for automotive fans

Ale to nie wszystko - jest też coś dla fanów motoryzacji

a02.jpg

a01.jpg a03.jpg a04.jpg a05.jpg

a06.jpg

a08.jpg a09.jpg a10.jpg a11.jpg

a12.jpg

Since the sculptures are made of car parts, there was also something for fans of the automotive industry. We will see here, among others, replicas of famous and iconic car brands such as Mercedes, Porsche, BMW.

Skoro rzeźby wykonywane są z części samochodowych, nie zabrakło również czegoś dla fanów motoryzacji. Zobaczymy tu między innymi repliki znanych i kultowych marek samochodów jak Mercedes, Porsche, BMW.

a13.jpg

a16.jpg

a17.jpg

a18.jpg

a19.jpg

a20.jpg

a21.jpg

a22.jpg

And when we get tired of sightseeing?

A gdy już zmęczy nas zwiedzanie?

bar01.jpg

bar02.jpg

bar05.jpg

bar06.jpg

There is also a quaint cafe in the museum. We can order, for example, confectionery in the shape of car parts, screws or tools.

W muzeum znajduje się również osobliwa kawiarnia. Możemy sobie zamówić do kawy na przykład wyroby cukiernicze w kształcie części samochodowych śrubek czy narzędzi.

bar03.jpg

bar04.jpg

"If you want to see something amazing, you should come here," said Mr. Phairote, laughing.

„Jeśli chcesz zobaczyć coś niesamowitego, powinieneś tu przyjechać” – powiedział ze śmiechem pan Phairote.

Enjoy 😎

ornament_travel1_copy.png

#onchainart#gems#photofeed#travel#polish#ecency#discovery-it#ecotrain#moto

How do you rate this article?


11

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.