Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Small fish processing factory - Working in terrible conditions for $10 a day - Cambodia, Battamabang


4qEixipsxSf1NbXf3traZgrR5Suyr779LorPHxqdr5tsBRVwGKB9kwDa15Ee4yzmYi.webp?format=webp&mode=fit

 

Another day in Cambodia in Battambang and another attraction to visit. Although the attraction is dubious, because it is a processing plant, where there is the ubiquitous stench of carrion, decaying fish and their guts.

Kolejny dzień w Kambodży w miejscowości Battambang i kolejna atrakcja do zwiedzania. Chociaż atrakcja to wątpliwa, bo to zakład przetwórczy, gdzie panuje wszechobecny smród padliny, rozkładających się ryb i ich wnętrzności.

Everything takes place in makeshift hangars covered with tarpaulins. The sanitary conditions of this place are indescribable.

Wszystko odbywa się w prowizorycznych hangarach, poprzykrywanych plandekami. Warunki sanitarne tego miejsca są nie do opisania.

The blood and leftovers from the fish end up in the canal, which usually runs along the street. Fish are exposed to high temperature, at that time it was about 35 degrees, so the rotting process takes place there very quickly, which was felt everywhere.

Krew i resztki z ryb trafiają do kanału, który najczęściej biegnie wzdłuż uliczki. Ryby narażone są na wysoką temperaturę, wtedy było około 35 stopni, więc proces gnilny następuje tam błyskawicznie, co zresztą wszędzie było czuć.

The workers somehow endure this heat and stench. Some choose between working in the hot sun, a mild stench that made me gag, and the shade of tarpaulins and the amazing smell of decaying meat.

Pracownicy jakoś wytrzymują ten upal i smród. Niektórzy wybierają między pracą w upalnym słońcu, a umiarkowany smrodem, który u mnie powodował odruchy wymiotne, a cieniem który dają plandeki i niesamowitym odorem rozkładającego się mięsa.

If someone thought that Cambodia is cheap, they have to put it between fairy tales. Prices are about 2 times higher than in Poland, and some are much higher than in the entire European Union.

Gdyby komuś się wydawało, że Kambodża jest tania, to musi sobie to włożyć pomiędzy bajki. Ceny są około 2 razy większe niż w Polsce, a niektóre znacznie wyższe niż w całej Unii Europejskiej.

Everything that can be made from fish is produced in the plant. Most are dried. Women and men of all ages work there. It's not a permanent job. As there are fish there is work, as there are no fish there is no work.

W zakładzie produkuje się wszystko, co można z ryb wyprodukować. Większość jest suszona. Pracują tam kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Nie jest to praca na stałe. Jak są ryby jest praca, jak nie ma ryb nie ma pracy.

And now the main thing - earnings. A worker who processes fish for 10 hours a day is paid $10.

A teraz najważniejsze - zarobki. Pracownik obrabiający ryby przez 10 godzin dziennie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 USD.


© copyright marianomariano

How do you rate this article?

11


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.