Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

My Myanmar (Burma) trip - Mingun Temple


 

Another highlight on our tour with our tireless guide is the Mingun Temple. The temple is located on the western bank of the Iriwad River. It was to be the largest temple in Myanmar, built only of bricks, and its height was to be 170 m.

Kolejna atrakcja na naszej trasie z naszym niezmordowanym przewodnikiem to Świątynia Mingun. Świątynia znajduje się na zachodnim brzegu rzeki Iriwad. Miała to być największa świątynia w Myanmar, zbudowana tylko z cegieł, a jej wysokość miała wynosić 170 m.

Unfortunately, the pagoda was not completed, although work continued in 1811. However, the earthquake that hit the area in 1812 caused cracks and fissures throughout the structure, which is why further construction was probably stopped.

Pagoda niestety nie została ukończona, choć prace trwałe jeszcze w 1811 roku. Jednak trzęsienie ziemi które nawiedziło rejon w 1812 roku spowodowane pęknięcia i szczeliny w całej konstrukcji, dlatego prawdopodobnie zaprzestano dalszej budowy.

Currently, although the building is about 50 meters high, it still looks impressive. Unfortunately, I was unable to launch the drone in this place. The signal interference from reasons unknown to me was enormous, which could have caused the loss of equipment, so I did not risk it.

Obecnie choć budowla ma około 50 metrów wysokości i tak wygląda imponująco. Niestety nie udało mi się w tym miejscu wystartować drona. Zakłócenia sygnału z nieznanych mi przyczyn były olbrzymie, co mogło spowodować utratę sprzętu, więc nie ryzykowałem.

How do you rate this article?

7


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.