Mayor's cottage from Katowice from 1820 - We are looking at history through the window


The House of the Mayor of Katowice from 1820, yes, that's not a mistake. Today's city of Katowice in 1820 was still a village whose sheriff was the village head. Katowice was granted city rights only in 1865.

Dom Sołtysa Katowic z 1820 roku, tak tak, to nie pomyłka. Dzisiejsze miasto Katowice w 1820 roku było jeszcze wsią, której szeryfem był sołtys. Katowice prawa miejskie uzyskały dopiero w 1865 roku.

The oldest district of Katowice is "Dąb", dating back to 1299. Katowice consisted of scattered and distant villages, without a clear center, in which various branches of industry developed.

Najstarszą dzielnicą Katowice jest "Dąb", datowany na 1299 rok. Katowice stanowiły rozproszone i oddalone od siebie wsie, bez wyraźnego centrum, w których rozwijały się różne gałęzie przemysłu.

Therefore, the house from the open-air museum is just one example of a village mayor's house, not everyone had to look the same, but some features are certainly common.

Dlatego też, dom ze skansenu jest tylko jednym przykładem wiejskiego domu sołtysa, nie każdy musiał wyglądać tak samo, ale pewne cechy na pewno są wspólne.

A characteristic element of this farm is the dovecote. Pigeon breeding was one of the passions of Silesian hosts and farmers and I noticed that it has survived to this day.

Charakterystycznym elementem tego gospodarstwa jest gołębnik. Hodowla gołębi to była jedna z pasji śląskich gospodarzy, rolników i zauważyłem, że przetrwała do dziś.

When I go to the Jura and visit the head of the local village, who is also fascinated by pigeon breeding, but his dovecote is modest, simple, not to say primitive.

Gdy jeżdżę na jurę i odwiedzam sołtysa tamtejszej wsi, który też jest zafascynowany hodowlą gołębi, ale jego gołębnik jest skromny, prosty, żeby nie powiedzieć prymitywny.

The pigeon loft that stands in the open-air museum is almost a work of art. Raised high on a pile, it has dozens of intake openings and an elegantly made roof. It has six sides and three holes on each side. It looks impressive.

Gołębnik, który stoi w skansenie jest niemalże dziełem sztuki. Wniesiony wysoko na palu ma kilkadziesiąt otworów wlotowych i elegancko wykonany dach. Ma sześć boków, a na każdym trzy dziuple. Wygląda imponująco.

As the village head was already a significant person in the village, he could afford more than the average peasant. The Singer sewing machine is undoubtedly a luxury that only a few could afford.

Jako, że sołtys był już znaczącą personą we wsi, stać było go na więcej niż przeciętnego chłopa. Maszyna do szycia marki ,,Singer,, to niewątpliwie luksus na jaki pozwolić mogli sobie tylko nieliczni.

The entrance to the house was decorated with a wooden porch with two benches, probably made for potential applicants.

Wejście do domu zdobił drewniany ganek z dwoma ławami, prawdopodobnie zrobionymi dla potencjalnych petentów.

The mayor also did not have an ordinary well, where a bucket had to be lowered several meters to draw water. The mayor already had an advanced water pump for that period.

Sołtys nie posiadał również zwykłej studni, gdzie wiadro trzeba było opuścić na kilka metrów, aby zaczerpnąć wody. Sołtys posiadał już zaawansowaną jak na ten okres pompę do wody.

The interior of the house is modest, with a tiled stove, a classic chest of drawers in the kitchen, and a small dressing table with a washing bowl.

Wnętrze domu skromne, z piecem, ale już kaflowym, w kuchni klasyczna komoda, i mała toaletka z miską do mycia.

© copyright marianomariano

How do you rate this article?

11


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.