Indian Venice or Alleppey, my travels around Asia - India you don't know


ker00.jpg

Kerala area

Region Kerala

Kerala is a place in India unlike any other. It is called by its inhabitants "God's own country". Kerala is located on the southeast coast of the Indian Peninsula, where the Malayalam language is spoken.

Kerala to miejsce w Indach inne niż wszystkie. Nazywane jest przez jej mieszkańców „God’s own country”. Kerala położona jest na południowo-wschodnim wybrzeżu Półwyspu indyjskiego, gdzie obowiązuje język malajalam.

ker07.jpg

ker09.jpg

Alleppey - Indian Venice

Alleppey – indyjska Wenecja

ker14.jpg

Along the coast of Kerala, from the town of Kollam to the city of Kochi, there is a network of backwaters, canals and rivers that are commonly known as the Indian Venice. The total length of these water connections is over 900 km, so it seems natural to use water communication commonly here.

Wzdłuż brzegu Kerali, od miejscowości Kollam aż po miasto Koczin, rozciąga się sieć rozlewisk, kanałów i rzek, które nazywane są potocznie indyjską Wenecją. Łączna długość tych wodnych połączeń to ponad 900 km, stąd naturalną rzeczą wydaje się być stosowanie tutaj powszechnie komunikacji wodnej.

dron09.jpg

The banks of the canals and backwaters are overgrown with intensely green, lush vegetation, banana palms.

Brzegi kanałów i rozlewisk porastają intensywnie zielona, bujna roślinność, palmy bananowce.

ker01.jpg

ker02.jpg

You can also meet rare species of birds here.

Można tu również spotkać rzadkie gatunki ptaków.

pt01.jpg

pt04.jpg

pt03.jpg

Along the way, we will see the real, peaceful life of the locals, who, like in the rest of India, are never in a hurry anywhere.

Po drodze zobaczymy prawdziwe spokojne życie miejscowych, którym jak w całych Indiach nigdy i nigdzie się nie śpieszy.

ker37.jpg

ker38.jpg

There are many houses on the shores, there are fishing nets, and boats carrying local residents run on the canals.

Na brzegach znajduje się wiele domów, rozstawione są sieci rybackie, a po kanałach kursują łódki przewożące lokalnych mieszkańców.

ker05.jpg

ker22.jpg

ker39.jpg

ker41.jpg

In the center of this green paradise is the town of Allappuzha, also known as Alleppey.

W centrum tego zielonego raju znajduje się właśnie miasteczko Allappuzha nazywane również Alleppey.

dron06.jpg

ker23.jpg

ker24.jpg

The town is located at the junction of many rivers, canals and backwaters, i.e. backwaters. These are mainly natural channels that are formed as a result of seawater receding inland, but are also man-made to improve communication and transport.

Miasteczko leży na styku wielu rzek, kanałów i rozlewisk czyli tzw. backwaters. Są to głównie naturalne kanały, które powstają na skutek cofania się wody morskiej w głąb lądu, ale są też wybudowane przez człowieka mające na celu usprawnić komunikację i transport.

ker03.jpg

ker20.jpg

ker32.jpg

The locals noticed the advantages of this place and quickly used them to lure tourists with various attractions. There are many ideas for traveling through the canals. You can go exploring the canals by a small speedboat or even a motorboat only powered by oars.

Zalety tego miejsca dostrzegli miejscowi i szybko wykorzystali je, aby zwabić różnymi atrakcjami turystów. Pomysłów na podróżowanie kanałami jest wiele. Można wybrać się na zwiedzanie kanałów małą łodzią motorową, albo nawet napędzanej tylko wiosłami.

ker25.jpg

ker27.jpg

ker34.jpg

You can also take advantage of the high-standard offer and buy a cruise for several days on floating hotels, where you spend the night on the water in comfortable bedrooms. These are not huge cruise ships, of course, but small, probably altered barges with bamboo sheathing.

Można również skorzystać z oferty o wysokim standardzie i wykupić sobie kilkudniowy rejs na pływających hotelach, gdzie nocleg spędza się na wodzie w wygodnych sypialniach. Nie są to oczywiście wielkie statki rejsowe, tylko małe prawdopodobnie poprzerabiane barki z bambusowym poszyciem.

ker19.jpg

ker21.jpg

ker35.jpg

There are also small boats, resembling floating cafes, where you can go out on a cruise lasting several hours and enjoy the views while sipping your coffee. Each of these forms of canal sailing provides an amazing and unforgettable experience.

Są również małe stateczki, przypominające pływające kafejki, gdzie można wypłynąć w kilkugodzinny rejs i delektować widokami popijając kawę. Każda z tych formo pływania po kanałach dostarcza niesamowitych i niezapomnianych wrażeń.

ker12.jpg

ker13.jpg

ker16.jpg

Nevertheless, the standard offered on these boats is very high, especially since Kerala is far ahead of the rest of the country when it comes to hygiene and cleanliness, for example.

Niemniej standard oferowany na tych łodziach jest bardzo wysoki, tym bardziej, że Kerala jeśli chodzi np. o higienę i czystość jest daleko z przodu przed resztą kraju.

dron05.jpg

dron07.jpg

Many floating hotels are also their home for many families. They do not have houses on land, nor do they fish, and their only occupation is to offer hotel and tourist services.

Cześć pływających hoteli jest jednocześnie dla wielu rodzin rodzin ich domem. Nie mają domów na lądzie, nie uprawiają również rybołówstwa i jedynym ich zajęciem jest oferowanie usług hotelarskich i turystycznych.

ker30.jpg

ker33.jpg

The Kerala region is not only about canals and backwaters. There is, among other things, one of the most beautiful beaches located near the cliffs, called Varkala. And in Koczin, the Kathakali spectacle takes place, which is one of the oldest surviving theater forms in India. But that's in the next post about India.

Region Kerala to nie tylko kanały i rozlewiska. Jest tu między innymi jedna z piękniejszych plaż położonych przy klifach a nazywa się Varkala. A w Koczin odbywa się Spektakl Kathakali czyli jedna z najstarszych zachowanych form teatralnych w Indiach. Ale to już w następnym poście o Indiach.

dron03.jpg

Enjoy 😉

ornament_travel1_copy.png

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Traveling in World
Traveling in World

All about travel

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.