Dreams brought to earth - the story of the Antonov An-24 plane and a romantic businessman


an000.jpg

an0000000000000.jpg

Dreams brought down to earth

Marzenia sprowadzone na ziemię

an000000000.jpg

an00000000.jpg

Many people who see aerial photos believe that it is the wreckage of some plane that landed in the lake. In fact, this is how it looks at first glance, but it is not. This plane is a story of a man, a businessman with extraordinary ideas, a visionary, a dreamer. This is the story of Mr. Andrzej Nowak and the Anpol holiday resort.

Wiele osób widzących zdjęcia z lotu ptaka uważa, że to wrak jakiegoś samolotu który wodował w jeziorze. Istotnie tak to na pierwszy rzut oka wygląda, ale tak nie jest. Ten samolot to historia człowieka, biznesmena o nietuzinkowych pomysłach, wizjonera, marzyciela. To historia pana Andrzeja Nowaka i ośrodka wypoczynkowego Anpol.

an0000000.jpg

an000000.jpg

What is Anpol?

Czym jest Anpol?

an00000.jpg

an0000.jpg

The name Anpol comes from the name of the plane called Antonov An-24 and is the symbol of this place. The history goes back to the 90s, when Mr. Andrzej came up with the idea of an unusual restaurant.

Nazwa Anpol wzięła się od nazwy samolotu który nazywa się Antonow An-24 i jest symbolem tego miejsca. Historia sięga jeszcze lat 90 tych, kiedy to Pan Andrzej wpadł na pomysł nietypowej restauracji.

an03.jpg

an04.jpg

He bought the plane at the Okęcie airport in Warsaw. It was a long-serving unit of LOT Polish Airlines Antonow An-24. The plane was to be parked in Grodzisk near Olesno, but its fate was different.

Samolot kupił na lotnisku Okęcie w Warszawie. Była to wysłużona jednostka Polskich linii Lotniczych LOT Antonow An-24. Samolot miał stanąć w Grodzisku koło Olesna, ale jego losy potoczyły się inaczej.

an00000000000.jpg

an0000000000.jpg

It's easy to buy, but what next?

Kupić łatwo, ale co dalej?

How to transport a plane from Warsaw to Opole Silesia several hundred kilometers? Mr. Andrzej, as he was an ingenious man and with his imagination, decided to bring him on a tow truck. To this end, he cut off the wing flex so that the plane could fit on a tow truck, and to his surprise it turned out that there was still fuel in the plane. An overflow began at the airport, and several fire brigades were on their feet.

Jak przetransportować samolot z Warszawy na Śląsk Opolski kilkaset kilometrów? Pan Andrzej, jako że był człowiekiem pomysłowym i z wyobraźnią postanowił przywieźć go na lawecie. W tym celu odciął fleksę skrzydła, aby samolot zmieścił się na lawecie i ku jego zdziwieniu okazało się, że w samolocie jest jeszcze paliwo. Zaczęto wylewać się na lotnisko, i postawiło na nogi kilka zastępów straży pożarnej.

an05.jpg

an06.jpg

Crazy rally through half of Poland

Zwariowany rajd przez pół Polski

The plane loaded on a tow truck began its adventure from Warsaw to Opole Silesia. It was not without adventures. In Warsaw, he hit a tram line, while on the international route to Katowice he decided to overtake a dragging truck. When the truck driver saw that the plane was passing him, it almost drove into a ditch.

Załadowany na lawetę samolot rozpoczął swoją przygodę z Warszawy do Śląska Opolskiego. Nie obyło się bez przygód. W Warszawie zahaczył o linię tramwajową, natomiast na międzynarodowej trasie do Katowic postanowił wyprzedzić wlokącą się ciężarówkę. Gdy kierowca ciężarówki zobaczył, że mija go samolot omal nie wjechał do rowu.

an07.jpg

an09.jpg

Currently, this exhibit is an attraction of the swimming pool in Stary Olesno. It has accompanied hundreds of parties, artistic events, concerts and rallies. It hosted, among others, a rally of American road cruisers, a rally of motorcyclists, discos, reggae, techno and disco polo festivals.

Obecnie ten eksponat jest atrakcją kąpieliska w Starym Oleśnie. Towarzyszył setkom imprez, wydarzeń artystycznych, koncertów, zlotów. Organizowano tam między innymi zlot amerykańskich krążowników szos, zlot motocyklistów, dyskoteki, festiwale reggae, techno i disco polo.

an10.jpg

an11.jpg

an24.jpg

an26.jpg

an29.jpg

Unfortunately, in 2020 the owner of the plane died and all plans to renovate this unique exhibit were abandoned. Currently, the facility is deteriorating and becoming an attraction for vandals.

Niestety w 2020 roku właściciel samolotu zmarł i wszystkie plany wyremontowania tego wyjątkowego eksponatu zostały zaniechane. Obecnie obiekt niszczeje i staje się atrakcją dla wandali.

an20.jpg

an21.jpg

an23.jpg

It can be entered through broken windows. Inside you will find the remains of navigation equipment, manuals, a damaged cockpit and other devices. It is a pity that such a beautiful place is deteriorating.

Można do niego wejść przez wybite okna. W środku znajdziemy pozostałości osprzętu nawigacyjnego, instrukcje obsługi, zniszczony kokpit i inne urządzenia. Szkoda, że tak piękne miejsce niszczeje.

an30.jpg

an31.jpg

an32.jpg

Enjoy 😉

tra01.png

How do you rate this article?


9

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.