It is time to surf the Internet for paid, you know?

By FreeMan | Netbox.Global | 13 Feb 2020


 

It is time to surf the Internet for paid, you know? 😁
Applies only on laptop, Desktop.
Do you want to receive daily money from surfing the web?
1. Download the Netbox browser here: https://netbox.global/r/tradevnnet
2. Run the setup file as an administrator, create an account, and save 24 from the wallet recovery to a safe place.
3. Wait for Blockchain synchronization, set wallet password.
4. Get your 20 NBX Airdrops - With first 125,000 users.
5. Surf the web and get paid daily.
6. StakeNBX to earn passive 2nd income.
7. Transaction of NBX at: https://app.stex.com/?ref=tradevn

 

How do you rate this article?

1


FreeMan
FreeMan

I am a blogger and youtuber!


Netbox.Global
Netbox.Global

🌐 Netbox.Global là một dự án độc đáo dựa trên trình duyệt đầu tiên trên thế giới chạy trên Blockchain. Về ngoại hình, nó không khác gì Chrome, nhưng nó có ví tiền mã hóa tích hợp với đồng tiền NBX. Và nó trả tiền cho việc lướt Internet! 🌐Netbox.Global không chỉ là một trình duyệt. Phân cấp nằm ở trung tâm của dự án - một khái niệm ngụ ý sự bất khả thi của quy định bên ngoài, mang lại khả năng không giới hạn. Tham gia với chúng tôi - Nó sẽ rất thú vị!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.