Winter is not terrible - Bell-shaped mushroom (Mycena tintinnabulum)


r00.jpg

This is another representative of the mushroom that is not afraid of winter. It grows even in light frosts, and snow seems to be its natural habitat.

To kolejny przedstawiciel grzyba który nie boi się zimy. Rośnie nawet podczas lekkich mrozów, a śnieg wydaje się być jego naturalnym środowiskiem.

r01.jpg

r02.jpg

The fungus is gray-brown in color, sometimes dark brown or faded. It is relatively tiny, the diameter of the hat is a maximum of 2 cm. The shape of the hat is bell-shaped, conical-bell-shaped.

Grzyb ma kolor szarobrązowy, czasami ciemnobrązowy lub wyblakły. Jest stosunkowo malutki, średnica kapelusza to maksymalnie 2 cm. Kształt kapelusza jest dzwonkowaty, stożkowato-dzwonkowaty.

grz13.jpg

grz14.jpg

The edge of the hat is even, but may curl upwards with age. The surface of the hat is striped, sticky and moist, shiny. There is often a small hump at the tip of a hat.

Brzeg kapelusza jest równy, ale z wiekiem może się wywijać ku górze. Powierzchnia kapelusza jest prążkowana, lepka i wilgotna, błyszcząca. Na czubku kapelusza często występuje mały garbek.

r03.jpg

r04.jpg

Gray-white, and sometimes with a pink tinge to the lobes of the fungus, are attached to the stem. They are narrow but dense.

Szarobiałe, a czasami z odcieniem różowym blaszki grzyba, przyrośnięte są do trzonu. Są wąskie ale gęste.

grz02.jpg

grz04.jpg

The leg is tubular and can be bent. It is also whitish, gray, pale gray and sometimes beige in color. It's empty inside. The surface of the foot is smooth at the top, but the closer to the ground it becomes slightly fluffy, hair-like.

Nóżka ma rurkowaty kształt, może być wygięta. Ma również ma białawy, szary, bladoszary a czasami beżowy kolor. Jest w środku pusta. Powierzchnia nóżki jest gładka u góry, ale im bliżej podłoża staje się lekko mechata, włoskowata.

r05.jpg

r06.jpg

The flesh is very thin, has an undefined taste, while the smell is unpleasant, earthy, bitter, musty. The color of the flesh is beige-gray.

Miąższ jest bardzo cienki, ma nieokreślony smak, natomiast zapach jest nieprzyjemny, ziemisty, gorzki, stęchły. Kolor miąższu jest beżowo-szary.

grz06.jpg

grz07.jpg

The fungus grows in large clumps of a dozen or even several dozen squeezed specimens in one place.

Grzyb rośnie gromadnie w dużych kępach po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt ściśniętych egzemplarzy w jednym miejscu.

r07.jpg

r08.jpg

This species is most often found in beech forests on trunks. branches of dead deciduous trees. It grows mainly from late fall to spring, most often from September to April.

Najczęściej można spotkać ten gatunek w lasach bukowych na pniach. konarach martwych drzew liściastych. Rośnie głównie od późnej jesieni do wiosny, najczęściej od września do kwietnia.

grz08.jpg

grz12.jpg

Mycena tintinnabulum is an inedible mushroom but it is not poisonous. Its bitter taste and small size exclude it from the mushroom pickers' menu.

Mycena tintinnabulum jest grzybem niejadalnym ale nie jest trująca. Jego gorzkawy smak i małe rozmiary wykluczają go z menu grzybiarzy.

r09.jpg

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?

8


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.