Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Velvet shank (Flammulina velutipes, Enoki) - a fungus that is not afraid of winter


f16.jpg

Velvet shank is not afraid of frosts.

Płomiennica zimowa nie boi się mrozów.

f22.jpg

This is one of the few cases in nature where the fungus comes back to life after being fully frozen and thawed. The Velvet shank tube is an example of this. This is because it contains substances which enable it to do so.

To jeden z niewielu przypadków w przyrodzie, gdzie grzyb po pełnym zamrożeniu i odmrożeniu wraca do życia. Płomiennica zimowa jest tego przykładem. Zawiera ona bowiem substancję które jej to umożliwiają.

f21.jpg

This allows it to function in low and negative temperatures.

Pozwala to na funkcjonowanie w niskich i ujemnych temperaturach.

f27.jpg

Velvet shank (Flammulina velutipes)

Płomiennica zimowa

The cap of this mushroom can reach up to 12 cm in diameter. It is orange yellow, honey yellow, and later brownish yellow.

Kapelusz tego grzyba może osiągnąć do 12 cm średnicy. Jest pomarańczowożółty, miodowożółty, a w późniejszym wieku brązowożółty.

f01.jpg

f04.jpg

The center of the hat is usually darker. The surface is slippery, slimy, smooth and shiny.

Centralna część kapelusza jest zazwyczaj ciemniejsza. Powierzchnia jest śliska, śluzowata, gładka i błyszcząca.

f06.jpg

f07.jpg

When the fruiting body is old, it is very wavy.

Gdy owocnik jest już stary, jest mocno pofalowany.

f09.jpg

f14.jpg

The blades of the fungus are white in color, turning yellow with time. They are sparse of various lengths, and the legs grow.

Blaszki grzyba są koloru białego, z czasem żółkną. Są różnej długości rzadkie i przyrastają to nóżki.
The leg is distinctive and is the hallmark of this mushroom. It has a yellowish color at the top, and the closer to the base of the mushroom the color darkens to reach a dark brown or even black color at the bottom of the mushroom.
Nóżka jest charakterystyczna i jest znakiem rozpoznawczym tego grzyba. Ma żółtawy kolor u szczytu, a im bliżej podstawy grzyba kolor ciemnieje, by na dole grzyba osiągnąć kolor ciemnobrązowy a nawet czarny.

f08.jpg

f12.jpg

The shape of the stem is cylindrical, the stem is empty inside.

Kształt nóżki jest cylindryczny, nóżka jest w środku pusta.

f15.jpg

The mushroom flesh has a slight mushroom smell and taste. It is white, cream, then yellowish in color, quite thin, and does not change color when cut.

Miąższ grzyba ma delikatny grzybowy zapach i smak. Ma biały, kremowy, później żółtawy kolor, jest dość cienki, nie zmienia barwy po przekrojeniu.

Flammulina velutipes is a very widespread fungus. It appears in autumn and grows even in frostless winters.

Płomiennica zimowa jest bardzo rozpowszechnionym grzybem. Pojawia się jesienią i rośnie nawet w bezmroźne zimy.

f19.jpg

f20.jpg

They grow on the wood of deciduous trees, mainly alder, poplar and sometimes beech. They grow in clumps.

Wyrastają na drewnie drzew liściastych głównie olsz, topoli, czasami buka. Rosną w grupkach, kępkach.

f11.jpg

f24.jpg

Application - very good edible mushroom. Only hats are suitable for consumption, as the legs are fibrous and stringy.

Zastosowanie - bardzo dobry grzyb jadalny. Do spożycia nadają się tylko kapelusze, ponieważ nóżki są włókniste i łykowate.

A short recipe

Krótki przepis
ornament_kuchnia1.png
f26.jpg

Young enoki taste good fried in butter with the addition of onions and spices

Młode enoki dobrze smakują podsmażone na maśle dodatkiem cebulki i przypraw
f25.jpg


Velvet shank on supermarket shelves?

Płomiennica zimowa na marketowych półkach?

Few people know that Velvet shank is grown on a massive scale.

Mało kto wie, że płomiennica zimowa jest uprawiana na masową skalę.

enoki1.jpg

Popular in Asian cuisine, Enoki mushrooms, or called Enokitaki in other regions, are the equivalent of a winter flame that grows in natural conditions.

Popularne w kuchni azjatyckiej grzyby Enoki lub zwany w innych regionach Enokitaki, to odpowiednik płomienicy zimowej rosnącej w naturalnych warunkach.

Where does such a difference in appearance come from

Skąd taka różnica w wyglądzie

Enoki or Enokitaki mushrooms are grown in a dark room and as they grow the caps remain undeveloped and the stem becomes long and thin. Due to the lack of light, the fruiting bodies are pale, almost white in color and do not resemble Flammulina velutipes growing in the wild. They are devoid of virtually any nutritional value and are often packed with chemicals.

Grzyby Enoki lub Enokitaki hodowane są w ciemnym pomieszczeniu i podczas wyrastania kapelusze pozostają nierozwinięte, a trzon staje się długi i cienki. Przez brak światła owocniki mają blady, prawie biały kolor i zupełnie nie przypominają Flammulina velutipes rosnących w środowisku naturalnym. Pozbawione są praktycznie jakichkolwiek wartości odżywczych a nierzadko naszpikowane są chemią.

Smacznego

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

 

How do you rate this article?

14


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.